Colli chwarter o swyddi tân yn 'bosibilrwydd realistig'

Cyhoeddwyd

Mae'r Awdurdod Tân ac Achub wedi clywed ei bod yn "bosibilrwydd realistig" i chwarter o swyddi diffoddwyr tân gogledd Cymru gael eu colli, os nad ydyn nhw'n derbyn arian ychwanegol.

Mae'r gwasanaeth wedi gwneud arbedion o £2.4 miliwn ers 2011, ond mae angen arbed £3m yn ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

Mae penaethiaid wedi rhybuddio y byddai toriadau pellach yn golygu gwneud toriadau i wasanaethau rheng flaen.

Ar hyn o bryd mae gan y gwasanaeth tân yng ngogledd Cymru tua 800 o ddiffoddwyr tân.

Bydd dogfen ymgynghori ar gynyddu cyllideb y gwasanaeth yn cael ei lansio'r mis nesaf.

Mae'r chwe awdurdod lleol sy'n ariannu'r gwasanaeth tân ac achub yn y rhanbarth yn cael eu briffio gan swyddogion tân ar hyn o bryd.

Cafodd tri "senario realistig", allai ddileu'r arbedion sydd eu hangen, eu cyflwyno i'r Gweithgor Cynllunio a Gwelliant yn gynharach eleni.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwasanaeth Tan y Gogledd yn poeni y bydd rhaid cael gwared ar rai peiriannau a mwy o swyddi os bydd rhaid arbed mwy o arian

Colli 228 swydd

Mewn adroddiad i'r awdurdod, dywedodd yr Is-Swyddog Tân Dawn Docx: "I grynhoi, byddai parhau i rewi'r gyllideb tan ddiwedd y degawd hwn yn gofyn am ostyngiadau sylweddol yn y drefn o gau naw o'r 44 o orsafoedd tân presennol, gan gael gwared ag 17 o'r 54 o beiriannau tân sydd gennym ar hyn o bryd ac yna bydd tua 228 allan o'r 799 o swyddi presennol yn cael eu colli."

Er mwyn osgoi "gostyngiad anghymesur" o'r fath, mae'r awdurdod yn anelu at gynyddu eu cyllideb refeniw o £3 miliwn, drwy godi ddim mwy na £1 y pen o'r boblogaeth yn y gogledd, rhwng 2016 a 2020.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Ar hyn o bryd rydym yn cynnal sesiynau briffio gyda phob cyngor ar sut i baratoi ein cynllun gwella ar gyfer y gwasanaeth tân ac achub, cyn i'r ymgynghoriad â'r cyhoedd ddechrau.

"Mae rhai sesiynau yn gyhoeddus ac mae rhai ohonynt ar gyfer prif swyddogion.

"Bydd cynghorau yn cael cyfle i ymateb fel rhan o'r ymgynghoriad.

"Yna bydd yr holl ymatebion yn cael eu trafod gan yr awdurdod cyfan er mwyn penderfynu a fydd y cynllun gwella drafft yn cael ei dderbyn yn llawn."