Llai o droseddwyr ifanc yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gostyngiad o 70% wedi bod mewn troseddwyr ifanc ers 2007.

Mae gostyngiad sylweddol wedi bod yn y nifer o blant a phobl ifanc sy'n troseddu am y tro cyntaf yng Nghymru ers 2007.

Mae'r ffigyrau diweddar gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dangos bod 1,718 o bobl ifanc ar draws y pedair ardal Heddlu yng Nghymru wedi troseddu am y tro cyntaf yn 2012.

Mae hyn yn ostyngiad o 70% i'w gymharu â'r 5,694 o droseddwyr ifanc yn 2007.

Yn wahanol i weddill y DU mae gan Gymru raglen atal troseddau cenedlaethol o'r enw 'Rhaglen Cyswllt Craidd Ysgolion Cymru Gyfan (RhCCYCG), cynllun sy'n ffurfio partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, y pedair ardal Heddlu a phob disgybl ysgol 5 - 16 oed yng Nghymru.

Ers 2004, mae Swyddogion Heddlu Ysgolion Cymunedol (SHCY) ar draws Cymru wedi bod yn cyd-weithio â phlant a phobl ifanc drwy gyflwyno gwersi atal troseddu a diogelwch wrth gefnogi'r ysgolion a'r cymunedau.

Wrth siarad am y gostyngiad mewn troseddu tro cyntaf, dywedodd cydlynydd cenedlaethol y cynllun, Mrs Linda Roberts: "Rwy'n teimlo bod y ffigyrau calonogol yn cefnogi gwaith ymchwil blaenorol sydd wedi dangos y gall addysg ac ymyrraeth gynnar helpu i hyrwyddo agweddau cadarnhaol a dargyfeirio pobl ifanc rhag mynd i mewn i'r System Cyfiawnder Troseddol."

Effaith gadarnhaol

Mae hyn wed cael ei atodi gan Lorraine Bottomley, Prif Gwnstabl Cynorthwyol ac Arweinydd Cenedlaethol ar ran yr heddlu ar gyfer y Rhaglen: "Mae'n hynod gadarnhaol bod y partneriaethau yma wedi cael effaith wirioneddol, gadarnhaol ar leihau ac atal troseddu ymysg pobl ifanc. "

Mae swyddogion sy'n rhan o'r cynllun yn neilltuo rhan o'u hamser i gefnogi disgyblion, athrawon, yn ogystal â chynnig digwyddiadau ymddygiad yn yr ysgol.

Dywedodd un disgybl ysgol Blwyddyn 9 sydd wedi bod yn rhan o'r cynllun: "Gwnaeth y sesiynau gyda'r swyddogion i mi feddwl am y ffordd yr wyf yn ymddwyn."

Dywedodd un pennaeth ysgol: "Rwy'n teimlo bod disgyblion yn elwa drwy gael eu cynnwys yn y rhaglen ac o'r berthynas maen nhw wedi ei sefydlu gyda'r swyddogion. Mae'r SHCY wedi dod yn rhan annatod o fywyd yr ysgol a gall unrhyw un droi i gael cyngor a chyfarwyddyd ar unrhyw adeg. "