Ymateb Carwyn yn syfrdanu'r BMA

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does dim angen ymchwiliad i'r gwasanaeth iechyd, yn ôl Carwyn Jones

Mae'r BMA yn dweud bod ymateb y Prif Weinidog Carwyn Jones i'w galwad am ymchwiliad llawn i'r gwasanaeth iechyd yn "anghredadwy".

Fe ddywedodd Mr Jones yn y Senedd bod y sefydliad wedi bod yn "anghyson" yn yr hyn roedden nhw yn ofyn amdano a bod eu pryderon ddim yn cael eu rhannu gan bobl roedd e'n eu hadnabod.

Mewn datganiad dywedodd y llywodraeth eu bod nhw'n fodlon trafod gyda'r corff ond bod eu beirniadaeth cyson ddim yn helpu'r sefyllfa.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig, sydd wedi bod yn galw am ymchwiliad o'r fath ers blynyddoedd, wedi cyhuddo'r Prif Weinidog o "ryfela" yn erbyn y BMA.

Cwestiynu'r Prif Weinidog

Disgrifiad o’r llun,
Mae plaid Mr Davies wedi bod yn galw am ymchwiliad llawn ers blynyddoedd

Ym mis Medi fe gyhoeddodd y BMA - sef Cymdeithas Feddygol Prydain - adroddiad oedd yn dweud bod y gwasanaeth iechyd yn wynebu "argyfwng enfawr", gan ddweud bod angen ymchwiliad llawn ac annibynnol i'r holl wasanaeth.

Pan ofynnodd Arweinwyr y Ceidwadwyr Andrew RT Davies wrth Mr Jones a fyddai o'n comisiynu adroddiad o'r fath yn ystod Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar Medi 23, fe ddywedodd Mr Jones nad oedd yn credu bod angen un.

Ychwanegodd: "Pan symudais i fyw i Gaerdydd gyntaf roeddwn i'n byw mewn tŷ gyda chwech o fyfyrwyr, ro'n i'n nabod llawer o fyfyrwyr meddygol ac rwy'n adnabod llawer o ymgynghorwyr a meddygon teulu nawr.

"Fe wnes i siarad gyda rhai ohonyn nhw dros y penwythnos a doedd dim un ohonyn nhw'n cytuno gyda'r sylwadau gafodd eu gwneud, dim un."

Mae'r BMA nawr wedi ysgrifennu llythyr at Aelodau Cynulliad yn beirniadu sylwadau'r Prif Weinidog.

'Triciau gwleidyddol'

Disgrifiad o’r llun,
Dr Phil Banfield yw Cadeirydd BMA Cymru

Mae'r llythyr, sydd wedi ei arwyddo gan naw o feddygon profiadol, yn dweud: "Mae'n drist, ar adeg pan fyddai llawer wedi disgwyl i'r Prif Weinidog ddangos arweinyddiaeth, ei fod wedi penderfynu gwneud triciau gwleidyddol hen ffasiwn oedd wedi eu cynllunio er mwyn, ond wnaeth fethu, â gwyro ein neges.

"Fe wnaeth y Prif Weinidog awgrymu nad oedd BMA Cymru Wales yn cynrychioli doctoriaid cyffredin.

"Mae'n anghreadadwy bod safbwynt sy'n cael ei fynegi gan ei gyfeillion coleg (nid o reidrwydd grŵp diduedd) yn cael ei ystyried i fod yn fwy dilys na barn gyfunol doctoriaid sydd wedi cael ei gofnodi drwy ein strwythurau democratiaeth helaeth.

"Efallai bod angen i'r Prif Weinidog ehangu ei gylch o ffrindiau er mwyn cael safbwynt gwell o'r heriau sy'n wynebu doctoriaid sy'n gweithio yn y GIG heddiw."

'Inc gwyrdd'

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau datganiad yn ymateb i'r sylwadau, sy'n dweud: "Rydym wir methu â deall be mae BMA Cymru yn ceisio ei gyflawni drwy yrru'r holl lythyrau yma.

"Mi fydd cleifion a doctoriaid yn drysu o weld yr agwedd ymosodol, yn enwedig mewn wythnos lle cafodd y GIG £425 miliwn o arian ychwanegol.

"Rydym yn fwy na hapus i siarad am y gwaith sy'n mynd rhagddo yng Nghymru mewn perthynas â staff sy'n codi pryderon a delio â chwynion.

"Mi fyddai o fudd i ddoctoriaid a'r GIG yn gyffredinol petai arweinyddiaeth y BMA yn rhoi ei inc gwyrdd o'r neilltu."

Ymateb gwleidyddol

Ffynhonnell y llun, Plaid cymru

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones: "Mae hyn yn iselbwynt newydd i'r Prif Weinidog yn ei berthynas gyda doctoriaid yng Nghymru.

"Roedd yn gwbl annerbyniol ohono i danseilio hygrededd y BMA fel corff sy'n cynrychioli doctoriaid ac i gwestiynu mewn unrhyw ffordd bod eu safbwynt ddim yn adlewyrchu profiadau eu haelodau.

"Mi ddylai ymddiheuro i'r BMA am ei sylwadau a chytuno i gyfarfod â nhw ar unwaith i drafod y pryderon difrifol maen nhw wedi eu codi."

Darren Millar sy'n cynrychioli'r Ceidwadwyr ar faterion iechyd, a dywedodd: "Mae holl brif grwpiau ddoctoriaid yng Nghymru wedi uno ac ysgrifennu'r llythyr yma oherwydd eu bod wedi eu cythruddo gan Llafur, sy'n troedio ffin rhwng difaterwch ac ymddygiad ymosodol ynghylch eu pryderon am y gwasanaeth iechyd.

"Roedd yn sarhad ofnadwy ar broffesiynolrwydd doctoriaid Cymru i'r Prif Weinidog Llafur ddiystyru eu rhybuddion ac awgrymu fod y BMA ddim yn siarad ar ran clinigwyr sy'n gweithio'n galed.

"Beth yw hyn yw'r sefydliad Llafur yn ceisio cuddio'r effaith erchyll mae eu toriadau digynsail wedi eu cael ar wasanaethau GIG...

"Mae angen i weinidogion Llafur roi'r gorau i'r rhyfelgarwch yma sy'n gwneud cymaint o niwed i brofiad cleifion o'r GIG."