Biliau Carthffosiaeth: Cyhuddo cyngor Môn o 'fwlio'

Cyhoeddwyd

Mae preswylwyr ar stad dai yn Ynys Môn wedi cyhuddo'r cyngor lleol o fwlio.

Bu trigolion stad Bryn Trewan yn Llanfihangel yn Nhywyn ger Y Fali dderbyn llythyr yn galw ar filiau carthffosiaeth i gael eu talu o fewn 14 diwrnod.

Mae'r ddyled gan ddeg tŷ ar yr ystâd yn amrywio rhwng £500 a £1,300 o bunnoedd.

Barn trigolion lleol yw i'r cyngor ddelio'n "llawdrwm" a'r mater.

Dywedodd un ohonynt, Julie Hallybone: "Mae wedi peri gofid mawr i ni. Rwy'n flin iawn fod y cyngor wedi bygwth gyrru beilïaid at ein drws a methdaliad os nad oes taliad o fewn 14 diwrnod. Mae'n fy nychryn i, heb sôn am y pensiynwyr sy'n gymdogion i mi."

Roedd rhai o'r llythyron hyd at saith niwrnod yn hwyr yn cyrraedd, gan olygu bod gofyn i rai ddod o hyd i gannoedd o bunnoedd o fewn yr wythnos nesaf.

Heb Rybudd

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ms Julie Hallybone yn ddig gydag agwedd y cyngor

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Môn: "Mae'r tai wedi bod mewn perchnogaeth breifat ers nifer o flynyddoedd. Bu'r trosglwyddiadau wrth brynu'r tai gan y Cyngor Sir gynnwys cymalau sy'n caniatáu i ni ofyn am ad-daliad gan y perchnogion ar gyfer costau'r gwaith gwaredu carthffosiaeth."

Ychwanegodd y datganiad bod "anfoneb a llythyrau atgoffa eisoes wedi eu hanfon i'r tai dan sylw."

Dywed y cyngor fod croeso i bobl sydd wedi derbyn llythyrau i gysylltu efo nhw i drafod ymhellach

Ond dywed y trigolion na dderbyniwyd unrhyw anfonebau na llythyrau i'w hatgoffa o'r ddyled.

Derbyniodd Llinos Marsh anfoneb yn gofyn am £1,339 ac meddai hi: "Rydym ni wedi cysylltu gyda'r cyngor dros y ffôn heb fawr lwc. Yn y bôn mae'r llythyrau'n ymgais o fwlio pobl i mewn i roi arian."

Dywedodd Julie Hallybone i'r Weinyddiaeth Amddiffyn yrru llythyrau yn holi am gostau carthffosiaeth flynyddoedd yn ôl, ers iddynt beidio roedd hi o dan yr argraff i'r costau gael eu clymu i mewn i'r Treth Cyngor neu'r biliau dŵr.

Ychwanegodd Julie: "Cefais sioc ar dderbyn y llythyr, fe ddaeth allan o unman. Mae'n sioc enfawr i dderbyn y math yna o fil oherwydd i mi fod o dan yr argraff bod ein biliau i gyd wedi'u talu."