Masnachu i bwrpas rhyw: Euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddau ddiffynnydd wedi gwadu'r cyhuddiadau

Yn Llys y Goron Caerdydd mae cwpwl wedi eu cael yn euog o fasnachu i bwrpas rhyw.

Roedd Lizzy Idahosa, 24 oed, a'i phartner Jackson Omoruyi, 41 oed, wedi gwadu gorfodi dwy ddynes o Nigeria i weithio fel puteiniaid.

Yn ôl yr erlyniad roedd y ddwy, na ellir eu henwi am resymau cyfreithiol, wedi cymryd rhan mewn defod dewiniaeth a'u bod yn ofni marw oni bai eu bod yn ufuddhau.

Roedd Idahosa wedi gwadu saith cyhuddiad, a'i chariad, Jackson Omoruyi, wedi gwadu tri chyhuddiad.

Gohirio dedfryd

Cafwyd Idahosa yn euog o fasnachu i bwrpas rhyw yn y DU a rhwng Nigeria a'r DU, annog menywod i fod yn buteiniaid a chelu enillion troseddol. Cafwyd Omoruyi yn euog o droseddau yn ymwneud â chelu enillion troseddol.

Yn ôl yr erlyniad roedd Idahosa wedi gorfodi'r ddwy i weithio mewn puteindai er mwyn ad-dalu £50,000 - dyled am gludo'r ddwy o Nigeria i Brydain ac am ddarparu ffurflenni ffug.

Roedd y puteindai yn cynnwys rhai yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Roedd Idahosa yn cyfaddef iddi anfon arian i Nigeria ar ran y ddwy ddynes. Ond roedd hi'n dweud nad oedd hi'n gwybod fod eu harian wedi ei ennill drwy weithio fel puteiniaid.

Ychwanegodd ei bod yn credu, o bosib, fod yr arian wedi dod oddi wrth gariadon y ddwy.

Mae dedfrydu'r ddau wedi ei ohirio tan ddydd Gwener, 7 Tachwedd.

Mae'r Barnwr Crowther wedi rhybuddio'r diffynyddion y dylen nhw ddisgwyl derbyn dedfryd o garchar.

Ymateb Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae Nicola Rees o Wasanaeth Erlyn y Goron wedi dweud: "Roedd hon yn drosedd gwbl ofnadwy a dideimlad.

"Roedd y ddau ddiffynnydd yn rhan o dwyll oedd yn cymryd mantais o faterion ariannol a diwylliannol er mwyn cael pŵer dros ddioddefwyr bregus. Unwaith roedd y dioddefwyr wedi cyrraedd y DU cawsant eu hecsploetio a'u cam-drin mewn modd cwbl greulon.

"Mae masnachu pobl yn gwbl annerbyniol yn ein cymdeithas. Rydw i'n gobeithio y bydd yr euogfarnau heddiw yn anfon neges glir y bydd y rheiny sy'n bwriadu cam-drin eraill er eu budd eu hunain yn cael eu herlid a'u herlyn.

"Er na allwn ni ddadwneud beth sydd eisoes wedi digwydd i'r dioddefwyr, rydym yn gobeithio y bydd yr euogfarnau yn gymorth iddyn nhw wrth iddyn nhw geisio symud ymlaen gyda'u bywydau."