Gofal 24 awr i blant yn cael ei symud o Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ceridwen

Bydd rhaid i blant yn Sir Benfro sydd angen triniaeth dros nos yn yr ysbyty deithio i Sir Gaerfyrddin wedi i wasanaeth pediatrig 24 awr ddod i ben yn Hwlffordd.

Bydd y gwasanaeth uned pediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg yn cael ei dorri i 12 awr y dydd o ddydd Llun ymlaen fel rhan o newidiadau i wasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd nyrsys a meddygon yn gweithio yn yr uned o 10yb tan 10yh.

Bydd gwasanaeth 24 awr ar gael o Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Uned newydd

Mae pob cartref a phob busnes yn Sir Benfro yn derbyn taflen drwy'r post ynglŷn â'r newidiadau.

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau pediatrig yn parhau heb unrhyw fath o newid, gan gynnwys gwasanaethau cymunedol, cleifion allanol a mân anafiadau.

Ond bydd y gwasanaeth pediatrig i gleifion sy'n aros yn yr ysbyty dros nos yn cael ei ddarparu o uned newydd yn Ysbyty Glangwili, ble bydd uned bediatrig dibyniaeth uchel newydd ar gyfer yr ardal gyfan.

Bydd gan Ysbyty Llwynhelyg wlâu ar gyfer asesiadau, triniaethau ac archwiliadau yn ystod y dydd gyda gofal yn cael ei ddarparu gan ymgynghorwyr pediatrig, meddygon, nyrsys plant a gweithwyr iechyd eraill.

Triniaeth heb aros dros nos

Dywedodd y pediatrydd ymgynghorol a'r arweinydd clinigol ar bediatreg, Dr Simon Fountain-Polley: "Gall llawer o blant gael eu trin yn y dull yma, heb yr angen am aros yn yr ysbyty dros nos.

"Gall hyn gynnwys plant sy'n dioddef o boen, salwch, tymheredd neu haint sy'n cychwyn yn ddi-rybudd.

"Byddwn yn gallu trin plant a phobl ifanc sydd angen gorchuddion, profion gwaed, pelydr X neu sganiau yn Ysbyty Llwynhelyg."

Mae gofal arbenigol ar gyfer babanod sydd wedi eu geni'n gynnar neu fabanod sâl eisoes wedi ei symud o Ysgol Llwynhelyg i Ysgol Glanwgili.

Roedd bron i 1,000 o bobl wedi gorymdeithio yn erbyn y cynlluniau, ond aeth y cynlluniau yn eu blaen ym mis Awst.

Straeon perthnasol