Sut wnaeth eich ysbyty chi yn yr archwiliadau dirybudd?

Cyhoeddwyd

Wedi cyfres o archwiliadau dirybudd mewn 20 ysbyty yng Nghymru, beth yw'r casgliadau?

Cafodd yr archwiliadau eu gorchymyn gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford, yn dilyn cyhoeddi adroddiad damniol, Ymddiried Mewn Gofal, ar ofal pobl hŷn.

Roedd yr archwiliadau'n canolbwyntio ar bedwar maes - dosbarthiad meddyginiaeth, hydradiad, defnydd o dawelyddion gyda'r nos a gofal dal dŵr.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i'r wybodaeth ddod i law.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Gwynedd, Bangor

Cafodd pedair ward eu hymchwilio, ac roedd pob un o'r pum gwelliant i'w gwneud yn gysylltiedig â meddyginiaeth, gan gynnwys:

 • Atgoffa staff o bwysigrwydd storio cyffuriau yn gywir
 • Sicrhau bod staff yn derbyn hyfforddiant ychwanegol
 • Gosod system clo ar ystafelloedd cyffuriau a thriniaeth
 • Atgoffa meddygon o bwysigrwydd llawysgrifen daclus ar siartiau.

Roedd naw esiampl o ymarferiad da, yn cynnwys:

 • Cynlluniau gofal unigol ar un ward
 • Byrddau gwybodaeth i gleifion ar ddwy ward
 • Cynlluniau gofal fferyllol i gleifion.

Cafodd pedair ward eu hymchwilio, ac roedd y rhan fwya' o'r 15 gwelliant posib a nodwyd yn ymwneud â meddyginiaeth, gan gynnwys:

 • Sicrhau bod offer priodol ar gyfer gofal dal dŵr
 • Sicrhau bod llyfr cofnodi cyffuriau'n cael ei gadw'n ddiogel mewn cwpwrdd wedi'i gloi
 • Adolygu a newid cypyrddau cyffuriau er mwyn cwrdd â safonau
 • Adolygu a newid oergelloedd cyffuriau ar frys
 • Atgoffa staff o'u cyfrifoldebau o ran cwblhau dogfennau'n gywir a phrydlon
 • Gosod bysellbad ar yr ystafell driniaeth a ddefnyddir i gadw cyffuriau.

Nodwyd 13 enghraifft o arfer da, gan gynnwys:

 • Oriau ymweld hyblyg
 • Ystafell fwyta bwrpasol ar gyfer cleifion
 • Roedd staff fferyllol wedi cael hyfforddiant diweddar ar ddefnydd priodol o feddyginiaethau gwrth-seicotig i gleifion â dementia
 • Nodwyd hefyd bod y bwrdd iechyd wedi gweithredu mewn rhai wardiau'n barod, gan gynnwys mynd i'r afael â phryderon am siartiau yfed a stori meddyginiaethau.
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Maelor, Wrecsam

Roedd pedair ward wedi'u harchwilio, ac roedd saith o'r wyth argymhelliad yn ymwneud â materion meddyginiaeth ar nifer o wardiau, gan gynnwys:

 • Sicrhau fod y cwpwrdd cyffuriau'n cwrdd â'r safonau (ar bob un o'r pedair ward)
 • Sicrhau bod staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran sicrhau meddyginiaeth (dwy ward).

Roedd cleifion wedi canmol ansawdd y gofal ar wardiau prysur iawn, gyda sawl enghraifft o arfer dau, yn eu plith:

 • Nodiadau ar gyfer blaenoriaethau gofal ar flaen nodiadau nyrsio
 • Defnydd cynnil o symbolau er mwyn adnabod anghenion cleifion, er enghraifft pili pala ar gyfer cleifion dementia neu jwg dŵr ar gyfer anghenion yfed
 • System labelu goleuadau traffig er mwyn asesu risg i gleifion.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

Roedd pedwar mater i'w gwella ar y tair ward a gafodd eu harchwilio:

 • Angen i staff gael addysg ynghylch, a chefnogaeth i reoli cleifion dementia sydd wedi'u cynhyrfu
 • Dylai bod dillad ar wahân i'r gynau ysbyty yn cael eu cynnig i hybu urddas
 • Sicrhau bod staff yn cwblhau siartiau diod yn rheolaidd
 • Roedd gofyn i'r ysbyty symud cypyrddau meddyginiaeth.

Dywedodd yr adroddiad bod ymarfer da yn digwydd, gan gynnwys:

 • Defnydd da o fyrddau gwybodaeth am gleifion
 • Roedd cleifion yn ymddangos fel petawn nhw'n yfed digon, ac roedd cyfarwyddiadau clir o anghenion dwr cleifion i'w gweld.

Cafodd archwiliadau eu cynnal ar bedair ward, gyda'r adroddiad yn nodi 12 o argymhellion, yn cynnwys:

 • Gwella diogelwch meddyginiaeth
 • Gosod bysellbad ar bob ystafell feddyginiaeth a storio
 • Adolygu pa mor aml mae meddyginiaeth ychwanegol yn cael ei roi i gleifion sydd angen
 • Atgoffa staff o bwysigrwydd storio, diogelu a rheoli meddyginiaethau
 • Adolygu defnydd padiau a chynfasau i gleifion sy'n cael trafferthion dal dŵr
 • Sicrhau bod staff yn ymwybodol o bolisi'r bwrdd iechyd i ddelio â phroblemau llyncu.

Roedd yr ysbyty wedi gweithredu i wella sawl un o'r problemau yn barod.

Roedd naw achos o ymarferion da, yn cynnwys:

 • Byrddau gwybodaeth i addysgu gweithwyr iechyd cynhaliol
 • Gweithgareddau i gleifion
 • Cynllun i ddelio â chleifion ar y penwythnos.
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd

O'r pedair ward gafodd eu harchwilio, roedd un lle nad oedd angen gwelliannau. Roedd saith maes i'w gwella, gan gynnwys:

 • Gosod cloeon ar ystafelloedd storio a pharatoi meddyginiaethau a'r ystafell storio hylifau mewnwythiennol
 • Gwneud toiledau a chawodydd dynion a merched yn fwy addas
 • Sicrhau bod nyrsys yn cyd-fynd â'r safonau proffesiynol yn ymwneud â rheoli meddyginiaethau
 • Sicrhau bod nyrsys yn cwblhau hyfforddiant ychwanegol.

Roedd 10 esiampl o ymarferiad da ar y wardiau, yn cynnwys:

 • Gweithio tîm
 • Gwasanaethau caplan fel rhan o'r tîm ar un ward
 • Toiledau i gleifion wedi eu peintio yn felyn ar y ward dementia
 • Y dull o baratoi meddyginiaethau cleifion ar y ward.

Dwy ward a gafodd eu harchwilio, a chafodd chwe argymhelliad eu gwneud - pump ar gyfer un ward benodol - gan gynnwys:

 • Sicrhau nad yw meddyginiaethau ac arsylwadau cleifion yn digwydd ar yr un adeg â phrydau bwyd
 • Sicrhau bod staff wedi eu hyfforddi i ddelio â phob agwedd o ofalu am gleifion dibynnol
 • Dywedodd yr adroddiad bod y ward gynta' a archwilwyd yn flêr, a bod nodwydd heb orchudd wedi ei gadael ar fwrdd mewn un achos.
 • Roedd arogl cryf o wrin ar y ward hefyd.
 • Dim ond un argymhelliad oedd i'r ail ward, sef adolygu lefelau staffio.

Roedd yr archwilwyr yn nodi bod ymarferion da yn cynnwys:

 • Defnyddio arian elusennol i brynu tabledi cyfrifiadurol fel bod cleifion yn gallu cynnal galwadau fideo gyda'u teuluoedd
 • Dywedodd yr archwilwyr bod yr ail ward yn lan a thaclus
 • Roedd y nyrsys yn cael arweiniad da.

BWRDD IECHYD ADDYSGU POWYS

O'r ddwy ward a archwilwyd, roedd 'na saith maes i'w wella, gan gynnwys:

 • Atgoffa staff am gyfrifoldebau dosbarthu meddyginiaethau, a nodi unrhyw resymau os na roddwyd meddyginiaeth
 • Nodi unrhyw feddyginiaethau a roddwyd yn y gorffennol yn nodiadau cleifion
 • Sicrhau bod cynllun gofal ar gyfer pob claf, gan nodi unrhyw anghenion diod (cafodd hyn ei weithredu'n syth)
 • Darparu arweiniad i staff fel eu bod yn gallu llunio cynllun gofal addas ac amserol i gleifion, yn enwedig y rheiny sy'n cael trafferth yfed a bwyta
 • Gwella diogelwch o ran mynediad i un o'r wardiau (roedd cleifion yn gallu crwydro mewn ac allan o'r ward).

Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at dair enghraifft o arfer dda, gan gynnwys:

Hawdd i adnabod y nyrs oedd yn rheoli

 • Defnydd effeithiol o finiau penodol
 • Gwirio nosweithiol o unrhyw feddyginiaeth oedd heb ei ddosbarthu, a llofnodion staff.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL ABERTAWE BRO MORGANNWG

Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont

Cafodd pedair ward eu harchwilio, ac roedd 11 o welliannau wedi eu hawgrymu - y rhan fwyaf yn ymwneud â meddyginiaeth, gan gynnwys:

 • Gwella gweinyddiaeth, rheolaeth a diogelwch meddyginiaethau ar draws wardiau
 • Sicrhau bod staff yn ymwybodol o safonau proffesiynol yn ymwneud â rheoli meddyginiaeth
 • Sicrhau bod dogfennau yn cael eu cwblhau yn brydlon
 • Sicrhau bod staff yn cwblhau pecyn addysgu ar siartiau meddyginiaeth a chyffuriau (yn berthnasol i dair allan o bedair ward)
 • Ar un ward roedd y pryderon am reolaeth a storio meddyginiaeth a'r effaith posib ar gleifion yn ddigon difrifol i'w codi gyda'r swyddog gweithredol ar y pryd - o ganlyniad, mae'r adroddiad yn dweud bod camau wedi eu cymryd i wella'r sefyllfa.
 • Roedd hefyd pryderon nad oedd lefelau staffio yn ddigonol i ddelio ag anghenion cymhleth rhai cleifion, er i gleifion ddweud eu bod yn "hapus iawn" gyda'u gofal.

Roedd 12 achos o ymarferiad da gafodd eu nodi, yn cynnwys:

 • Sgriniau cyfrifiaduron yn atgoffa staff am eu cyfrifoldebau ynglŷn â hydradu, ymataliaeth a rheoli meddyginiaeth
 • Pob aelod staff wedi eu hyfforddi i gynnal asesiadau llyncu
 • Ffisiotherapydd ar y ward a champfa ar gael yn agos.

Cafodd dwy ward eu harchwilio, ac roedd pob un o'r wyth gwelliant i'w gwneud yn gysylltiedig â meddyginiaeth, gan gynnwys:

 • Sicrhau bod nyrsys yn gwybod bod angen llofnodi ar gyfer cyffuriau sy'n cael eu dosbarthu'n rheolaidd
 • Adolygu siartiau meddyginiaeth i sicrhau eu bod wedi'u cwblhau
 • Darparu clo ar gyfer ystafell storio meddyginiaethau
 • Atgoffa staff am safonau proffesiynol i reoli meddyginiaethau.

Roedd saith esiampl o arfer dda, yn cynnwys:

 • Rhestr wirio yn yr ystafell fferyllfa
 • Dogfennau cyflawn yn cael eu cadw mewn ffeil ar wahân ar waelod y gwely
 • Arbenigwr dementia ar y ward.

Pedair ward gafodd eu harchwilio, ac roedd bron i hanner y gwelliannau yn ymwneud â meddyginiaethau:

 • Gwella, ac mewn rhai achosion newid, y modd y caiff meddyginiaeth ei storio
 • Sicrhau bod staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau yn ymwneud a diogelu meddyginiaeth.

Fe wnaeth cleifion ganmol y gofal y cawson nhw, ond roedd un ward - oedd yn cael ei disgrifio fel ward adfer yr henoed - yn gweithredu fel ward orthopedig.

Fe wnaeth archwilwyr amlygu esiamplau o arferion da yr oedden nhw'n teimlo a fyddai o fudd i wardiau ac ysbytai eraill, gan gynnwys defnydd o lyfr i gofnodi pan nad yw dosiau o feddyginiaeth wedi eu cymryd, ac i ymchwilio i achosion o'r fath.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysbyty Treforys, Abertawe, wrthi'n cael ei ailddatblygu

Cafodd pedair ward eu harchwilio, ac roedd saith maes oedd angen gwelliannau, oedd yn cynnwys:

 • Sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu cadw a'u labelu'n ddiogel
 • Cadw cofnodion taclus a rheolaidd o feddyginiaethau
 • Darparu diodydd yn rheolaidd i gleifion
 • Cadw cofnodion llawn a threfnus ar gyfer pob claf
 • Sicrhau bod urddas cleifion yn cael ei gynnal trwy ofalu am anghenion glendid
 • Cadw wardiau yn daclus a threfnus.

Roedd archwilwyr wedi tynnu sylw at enghreifftiau o arferion da, yn cynnwys:

 • Uned Asesu Henoed Bregus - defnydd effeithiol o symbolau i ddangos anghenion cleifion (e.e. Deilen Masarn - claf sydd mewn perygl o gwympo; Cyllell a fforc - claf sydd angen help i fwyta; Goleuadau traffig - yn dangos bod angen cymorth ar gleifion ag anableddau dysgu).

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CWM TAF

Meddygyniaeth oedd prif sylw'r argymhellion ar y pedair ward yn yr ysbyty yma, gan gynnwys:

 • Atgoffa staff o bwysigrwydd llawysgrifen daclus ar siartiau meddyginiaeth
 • Sicrhau bod cypyrddau meddyginiaeth yn cyrraedd y safon a bod cloeon yn gweithio
 • Adolygu'r polisi o atal cleifion rhag bwyta nag yfed cyn llawdriniaethau
 • Adolygu'r system o roi gwybod i wardiau pan mae triniaeth yn cael ei gohirio i sicrhau nad yw cleifion yn parhau i fod heb fwyd na diod.

Ymysg yr esiamplau o arferion da oedd:

 • Defnyddio ffolderi amlwg i gadw siartiau cleifion, offer a dogfennau arbennig i gleifion dementia
 • Arwyddion i atgoffa nyrsys os nad yw claf yn cael bwyd na diod trwy'r geg, neu os oes angen gofal penodol
 • Cynllun ailhyfforddi ymataliaeth i gleifion sy'n gwisgo padiau
 • Roedd un nyrs wedi gweithio'n galed i sicrhau asesiad therapi iaith i glaf yn syth wedi iddyn nhw gael eu trosglwyddo o ysbyty arall.
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful

Ar ôl archwilio pedair ward, daeth i'r amlwg fod angen 11 o welliannau, y mwyafrif yn ymwneud â meddyginiaeth, gan gynnwys:

 • Sicrhau fod yr ystafell baratoi cyffuriau/meddyginiaethau yn cael ei chloi ac ystyried cyflwyno system gerdyn yn hytrach na chlo traddodiadol
 • Adolygu'r drefn o gadw meddygyniaethau potel yn loceri cleifion wedi iddyn nhw adael y ward
 • Hyfforddi nyrsys yn rheolaidd ar ddosbarthiad meddygyniaethau
 • Sicrhau bod nyrsys yn gwirio enwau cleifion cyn rhoi meddygyniaethau, hyd yn oed os ydyn nhw'n adnabod y claf
 • Ystyried darparu diodydd poeth ar gyfer cleifion rhwng 06:00 a 22:00

Daeth saith enghraifft o arfer da i'r amlwg, gan gynnwys:

 • Trefn i sicrhau bod diodydd yn cael eu cynnig pob chwarter awr ac yn cael eu cofnodi
 • Cynllun 'Yfed diferyn' ar gyfer cleifion bregus, gan olygu fod gan y cleifion dan sylw arwydd arbennig wrth eu gwely - gyda staff yn cynnig 50 ml o ddiod pob chwarter awr
 • Pencampwr dal dŵr: gweithiwr gofal iechyd yn sicrhau fod cleifion yn cael dewis pa offer i'w ddefnyddio.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CAERDYDD A'R FRO

Cafodd pedair ward eu harchwilio yn yr ysbyty, a chafodd 12 o argymhellion eu gwneud, yn cynnwys:

 • Angen ailhyfforddi staff i sicrhau eu bod yn cyrraedd safonau proffesiynol wrth reoli meddyginiaeth
 • Angen newid troliau, cypyrddau ac oergelloedd sy'n dal meddyginiaeth
 • Pryder am ddodrefn wardiau a diogelwch cleifion
 • Dywedodd archwilwyr bod un ward yn benodol yn flêr a bod sbwriel o gwmpas y coridorau. Nid oedd yn cyrraedd y safonau disgwyliedig.

Roedd sawl achos o ofal da, gan gynnwys:

 • Dyddlyfr i gleifion yn yr Uned Strôc
 • Golchdy i alluogi cleifion a'u teuluoedd i lanhau eu dillad
 • Byrddau gwybodaeth i gleifion, teuluoedd, gofalwyr a staff.
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd

Cafodd pedair ward eu harchwilio, a chafodd 13 o awgrymiadau eu gwneud, yn cynnwys:

 • Adnewyddu'r toiledau ar un ward "fel mater o frys"
 • Atgoffa staff o bwysigrwydd cynnig a chofnodi anghenion toiled.

Roedd esiamplau o arferion da yn cynnwys:

 • Gofal sylfaenol da iawn i grŵp o bobl hyn ar un ward oedd yn ddibynnol iawn
 • Sgiliau cyfathrebu gwych gan staff nyrsio

Daeth yr archwilwyr i'r canlyniad bod staff yn gyfeillgar a bod y gofal ar y cyfan yn dda iawn ar un ward, ac roedd cleifion ar ward arall yn canmol y staff.

Er bod un ward yn "lan iawn ac yn drefnus", nid oedd un arall "mor lan ac y disgwylir, gydag arogl diflas yn yr awyr". Roedd tair ward yn delio ag anghenion toiled eu cleifion, ond dywedodd yr adroddiad nad oedd y toiledau ar un ward yn addas.

Daeth rhai problemau meddyginiaeth i'r amlwg hefyd.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL ANEURIN BEVAN

Cafodd pedair ward eu harchwilio, ac roedd pryderon mawr am un ohonynt. Roedd y pryderon mor ddifrifol bod yr archwilwyr wedi eu codi gyda'r swyddog gweithredol ar unwaith.

Dywedodd archwilwyr nad oedd dau glaf yn cael gofal digon urddasol, ac roedd rheolaeth cyffuriau yn wael, ac o bosib yn berygl i gleifion.

Roedd dealltwriaeth wael o fewn y ward o gyfrifoldebau a diogelwch yn ymwneud â chyffuriau. Roedd arogl wrin yn gryf ar y ward.

Roedd wardiau eraill yn fwy positif, ond cafodd gwelliannau eu hawgrymu, gan gynnwys:

 • Sicrhau bod ystafelloedd a throliau meddyginiaeth yn ddiogel
 • Adolygu'r broses o gofnodi dosiau warfarin.

Roedd esiamplau o arferion da, yn cynnwys:

 • Clinig i ofalwyr
 • Cypyrddau cyffuriau awtomatig
 • Roedd hysbysfyrddau yn hawdd i'w defnyddio
 • Roedd cynlluniau gofal unigol yn cael eu defnyddio a'i diweddaru yn ddyddiol.
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd

Cafodd pedair ward ei harchwilio, a chodwyd wyth o welliannau angenrheidiol, gan gynnwys:

 • Sicrhau bod siartiau diod yn cael eu diweddaru'n rheolaidd
 • Angen adolygu'r system dosbarthu meddyginiaeth, ac o bosib cyflwyno trefn i gleifion oedd eisiau cymryd eu meddyginiaeth ar ôl swper.

Nodwyd 10 enghraifft o ymarfer da, gan gynnwys:

 • Cefnogaeth gref gan nyrsys cyswllt ar gyfer cleifion methedig
 • Defnydd o fathodyn i nodi pa nyrs oedd yn rheoli ar ward ar adeg penodol.

Dywedodd yr adroddiad bod angen pedwar gwelliant ar y ddwy ward sy'n delio gyda chleifion strôc a chleifion hŷn, yn cynnwys:

 • Sicrhau bod staff yn deall pwysigrwydd gwirio pwy yw cleifion cyn rhoi meddyginiaeth
 • Atgoffa staff o bwysigrwydd recordio'r rhesymau am fethu dosiau o feddyginiaeth
 • Sicrhau bod staff yn cadw trolïau yn daclus
 • Sicrhau bod staff yn cwblhau pecyn addysgu ar gadw cofnodion meddyginiaeth - roedd nifer fawr o ddosiau gafodd eu methu ar y ward strôc.

Roedd 10 achos o esiamplau da, yn cynnwys:

 • Cofnodion "gwych" ar y ddwy ward
 • Gwirfoddolwyr yn cynnal sesiynau ewinedd a gwallt, ac yn trefnu sesiynau canu i gleifion
 • Siartiau i helpu nyrsys gael meddyginiaeth a pheiriant awtomatig i gael meddyginiaeth pan oedd y fferyllfa ynghau
 • Ardal dawel i deuluoedd.

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Cafodd tair ward eu harchwilio, a chafodd dau argymhelliad eu gwneud:

 • Sicrhau diogelwch meddyginiaeth drwy gau'r drws i'r ystafell driniaeth
 • Monitro tymheredd yr ystafell driniaeth ac ystyried anghenion awyru (roedd nyrsys yn gadael y drws ar agos am ei fod yn rhy boeth).

Cafodd pum achos o waith da eu nodi, yn cynnwys:

 • Diodydd poeth yn cael eu rhoi mewn cwpanau llestri
 • Dŵr oer ar gael i bawb
 • Anghenion cleifion oedd yn cael trafferth dal dŵr yn cael eu monitro'n gyson i geisio annog annibyniaeth drwy roi preifatrwydd ac urddas.

Dywedodd cleifion ar bob ward eu bod yn hapus gyda'r gofal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol