'Angen gwelliannau' o ran rheolaeth meddyginiaethau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mick Lobb
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Tywysoges Cymru oedd un o'r rhai dan sylw yn adroddiad Ymddiried Mewn Gofal - adroddiad wnaeth arwain at y penderfyniad i archwilio 70 o wardiau mewn 20 ysbyty

Mae angen gwelliannau ar draws Cymru i sicrhau fod meddyginiaethau'n cael eu rhoi a'u cadw'n ddiogel mewn wardiau pobl hŷn.

Dyna gasgliadau adroddiad Gwersi yn sgil Ymddiried Mewn Gofal, gan dîm o arbenigwyr annibynnol sydd wedi bod yn cynnal cyfres o archwiliadau dirybudd mewn 20 o ysbytai ar draws y wlad.

Y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford oedd wedi gorchymyn yr archwiliadau wedi'r adroddiad Ymddiried Mewn Gofal, oedd yn tynnu sylw at fethiannau yn ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell-nedd Port Talbot, sydd dan ofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Gallwch weld sut wnaeth eich ysbyty lleol chi yn yr archwiliadau yma.

Roedd yna nifer o ddigwyddiadau arweiniodd at gyhoeddi'r casgliadau ddydd Iau.

Mae ymateb nifer o bobl sy'n ymwneud â'r maes iechyd yng Nghymru wedi ymateb i ganlyniadau'r adroddiad - gallwch ddarllen yr ymateb yma.

Storio meddyginiaethau

Mae ymchwilwyr wedi dod i'r casgliad fod yna welliannau i'w gwneud "yn y rhan fwya' o'r wardiau a gafodd eu harchwilio", yn enwedig mewn perthynas â storio meddyginiaethau yn ddiogel.

Ond wnaeth y tîm ddim dod o hyd i unrhyw bryderon systematig o ran sicrhau bod cleifion yn cael digon o hylif, y defnydd o gyffuriau i helpu cleifion i gysgu, a gofal dal dŵr - ac maen nhw wedi cydnabod nifer o enghreifftiau o arfer da yn y meysydd hynny.

Er hynny, maen nhw wedi dweud bod rhai gwelliannau i'w gwneud.

Yn ôl yr adroddiad, roedd yr arbenigwyr yn hyderus bod newidiadau wedi'u cyflwyno'n barod, ond bod angen cofio fod y pedwar maes dan sylw wedi'u dewis o blith nifer o argymhellion yn adroddiad Ymddiried Gofal.

"Er enghraifft, bydd angen craffu ymhellach ar y defnydd cyffredinol o feddyginiaeth wrthseicotig ar gyfer tawelu cleifion hŷn â dementia," meddai'r adroddiad.

"Dylai'r GIG yng Nghymru nodi'r arfer da a amlygwyd drwy'r archwiliadau a dylid rhannu'r gwersi gyda darparwyr eraill gofal iechyd i helpu i wella pob lleoliad.

"Rydym yn edrych ymlaen at weld newidiadau'n cael eu rhoi ar waith yng ngofal pobl hŷn, ac rydym yn disgwyl i bob sefydliad gofal iechyd yng Nghymru groesawu'r cyfleoedd dysgu a ddaw yn sgil y broses hon."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Drakeford eisiau sicrhau bod cleifion oedrannus yn derbyn gofal "mewn modd diogel a thosturiol"

'Camau brys'

Dywedodd yr Athro Drakeford: "Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad Ymddiried mewn Gofal, rwy' wedi cymryd camau brys i sicrhau bod y cyhoedd a chleifion yn hyderus bod y gofal yn ein hysbytai yn cael ei ddarparu mewn modd diogel a thosturiol i bobl hŷn.

"Doedd y tîm adolygu ddim wedi gweld unrhyw beth sylweddol a oedd yn destun pryder o ran hydradu cleifion, eu hanghenion o ran ymataliaeth, nac o ran defnyddio tawelyddion, ac roedden nhw'n canmol yr enghreifftiau da o ofal a welon nhw.

"Ond, roedd rhai meysydd unigol a oedd angen eu gwella, yn arbennig o ran rheoli meddyginiaethau.

"Rydyn ni eisoes yn mynd i'r afael â hynny drwy greu gweithgor i edrych ar y ffordd y mae meddyginiaethau'n cael eu rhoi i gleifion, eu cofnodi, a'u storio.

"Byddwn ni'n defnyddio canfyddiadau'r archwiliadau dirybudd i'n helpu ni i barhau i wella gofal pobl hŷn yng Nghymru, a bydd y gwersi yr ydyn ni wedi'u dysgu'n cael eu rhannu ledled GIG Cymru."

Ehangu'r archwiliadau

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y byddai'r archwiliadau dirybudd nawr yn cael eu hehangu i edrych ar safon y gofal i gleifion hŷn mewn wardiau iechyd meddwl o fewn ysbytai.

Cafodd yr archwiliadau diweddar eu cynnal mewn wardiau ysbytai cyffredinol ar draws Cymru, a hynny gan dîm o arbenigwyr annibynnol dan arweiniad yr Athro June Andrews.

Cynhaliwyd yr archwiliadau rhwng 15 Mehefin a 30 Gorffennaf, mewn 70 o wardiau yn yr 20 ysbyty, rhwng 06:00 a 24:00, a hynny yn ystod yr wythnos a'r penwythnosau.

Dadansoddiad Gohebydd Iechyd BBC Cymru Owain Clarke:

Mae sicrhau fod y cleifion cywir yn cael meddyginiaeth briodol yn ganolog i waith y gwasanaeth iechyd, ac os yw camgymeriadau'n digwydd fe allai hynny eu peryglu.

Mae'r adroddiad ddydd Iau wedi amlygu sawl methiant mewn sawl ysbyty: staff ddim yn cofnodi pan fo cyffur wedi cael ei roi; cypyrddau meddyginiaethau achloeon wedi torri; a chwistrell wedi cael ei adel allan heb eu labelu.

Ond mewn meysydd eraill - er enghraifft sicrhau fod cleifion oedrannus yn cael digon o ddŵr - mae'r arolygwyr yn dweud bod ysbytai Cymru, ar y cyfan, yn perfformio'n llawer iawn gwell.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud fod gwelliannau yn cael eu gwneud a bod yr adroddiad yn profi fod y mwyafrif o gleifion yng Nghymru yn derbyn gofal da a diogel.

Fe gafodd yr archwiliadau diweddar eu comisiynnu ar ôl i achosion o ofal annerbyniol ddod i'r amlwg yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot mewn ymchwiliad blaenorol

Ym Mhen-y-bont,, fe ddywedodd ymchwiliwyr y tro hwn fod pethau wedi gwella ond roedden nhw'n pryderu cymaint am ddiogelwch claf ar un achlysur - iddyn nhw ddod â'r mater i sylw un o benaethiaid yr ysbyty ar unwaith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol