Wyth o blismyn dan ymchwiliad wedi marwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, IPCC

Mae wyth plismon yn destun ymchwiliad fel rhan o ymchwiliad ehangach i farwolaeth menyw yn dilyn adroddiadau o drais yn y cartref.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) wedi cyhoeddi rhybudd o gamymddwyn i chwech o gwnstabliaid am eu gweithredoedd cyn marwolaeth Lisa Moller, 35 oed, ac mae goruchwyliaeth y plismyn gan ddau sarjant hefyd yn cael eu hymchwilio.

Cafodd corff Ms Moller ei ganfod mewn tŷ yn y Barri, Bro Morgannwg, ar 31 Awst. Y noson gynt fe gafodd Heddlu De Cymru eu galw ddwywaith gan gymdogion oedd yn adrodd am drais yn y cartref.

Aeth plismyn yno eto am 09:30, ond ni lwyddon nhw i gysylltu â Ms Moller ar unrhyw achlysur. Cafwyd hyd i'w chorff am 10:50.

Wedi i Heddlu'r De gyfeirio'r mater at yr IPCC fe wnaethon nhw lansio'u hymchwiliad ym mis Medi.

Mae'r ymchwilwyr wedi cwblhau ymholiadau o ddrws i ddrws ac wedi siarad gyda thystion. Maen nhw hefyd wedi archwilio cofnodion o'r galwadau ffôn o'r noson dan sylw.

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC dros Gymru, Jan Williams: "Rydym wedi hysbysu teulu Ms Moller o bob datblygiad, ac mae gennym bob cydymdeimlad â nhw yn y cyfnod anodd yma."

Dywedodd yr IPCC bod cyflwyno rhybudd camymddwyn i swyddog yn golygu bod eu hymddygiad yn destun ymchwiliad, ond nad oedd yn feirniadol ohonynt ar hyn o bryd.

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio i farwolaeth Lisa Moller.