Cyngor Torfaen: Biniau llai, ond casglu bob pythefnos

Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr Torfaen wedi pleidleisio o blaid cyflwyno biniau llai ar gyfer casglu gwastraff cyffredinol, ond gan barhau i gasglu'r biniau bob pythefnos.

Daw'r bleidlais, mewn cyfarfod llawn o'r cyngor, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach eleni pan gafodd trigolion Torfaen dri dewis ynglŷn â chasglu gwastraff gyda'r nod o gyflawni targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd mae Torfaen yn ailgylchu 52% o'i wastraff, ond mae angen cynyddu hyn i 58% erbyn 2015-16 a 70% erbyn 2025.

Bydd y cyngor yn wynebu dirwy sylweddol o tua £100,000 am bob 1% mae'n methu cyrraedd eu targedau.

'Gwrando ar farn y cyhoedd'

Dywedodd y Cynghorydd John Cunningham, aelod gweithredol dros Wasanaethau Cymdogaeth: "Erbyn hyn mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff sy'n cael ei greu mewn cartrefi, a hynny drwy'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan Gyngor Torfaen, ond rydym ni'n ymwybodol nad ydi llawer o bobl yn defnyddio'r gwasanaethau yma.

"Mae lleihau faint o wastraff cyffredinol sy'n cael ei gasglu o gartrefi yn ffordd o gynyddu'r gyfradd ailgylchu ac mae angen i fwy o bobl ddefnyddio'r gwasanaethau ailgylchu os ydym ni am gyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru.

"Mae'r cyhoedd wedi dweud mai eu hoff ddewis o'r tri a gynigwyd oedd biniau llai, gan barhau gyda chasgliadau bob pythefnos. Er gwaethaf y ffaith nad hwn oedd y dewis rhataf i'r cyngor, mae'r cynghorwyr wedi gwrando ar farn y cyhoedd.

"Rydym yn hyderus y byddwn yn llwyddo i gyrraedd ein targedau ailgylchu dan y drefn newydd gan osgoi'r dirwyon enfawr y byddwn yn wynebu pe baem ni'n methu."

System newydd yn 2015

Roedd trigolion wedi cefnogi'r dewis o barhau gyda chasgliadau sbwriel bob pythefnos, ond gyda biniau llai, yn hytrach na'r ddau ddewis arall - casglu dau fag bin du bob pythefnos, neu gasglu sbwriel bob mis gan ddefnyddio'r biniau presennol.

Dan y system newydd bydd casgliadau o wastraff meddygol a chasgliadau i'r rheiny sydd angen cymorth yn parhau fel arfer, a bydd gwasanaeth casglu clytiau bob pythefnos ar gael ar gyfer y rheiny sydd ei angen, ynghyd â chasgliadau ychwanegol ar adegau penodol o'r flwyddyn, megis y Nadolig.

Bydd teuluoedd o chwech neu fwy yn parhau i allu gwneud cais am adolygiad o'u hamgylchiadau er mwyn penderfynu os ydyn nhw'n gymwys am gasglu gwastraff ychwanegol.

Bydd casgliadau ailgylchu yn parhau i ddigwydd bob wythnos, a hynny ar wahân i gardfwrdd sy'n cael ei gasglu bob pythefnos.

Mae disgwyl i'r system newydd gael ei chyflwyno rywbryd yn 2015.