Sir Benfro: Cyngor ac archwilydd yn cwrdd

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cynghorwyr wedi pleidleisio o blaid taliad di-swyddo werth £330,000 i Mr Parry-Jones

Wedi i'r Swyddfa Archwilio rybuddio y gallai taliad diswyddo cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro fod "yn anghyfreithlon", mae arweinydd yr awdurdod a'r archwilydd wedi cwrdd i drafod y camau nesaf.

Fe siaradodd Jamie Adams â'r archwilydd Anthony Barrett ddydd Iau.

Mewn datganiad yn dilyn hynny, fe ddywedodd y cyngor fod Mr Barrett "wedi cadarnhau fod 'na nifer o gamau cymharol syml y gallai'r cyngor eu cymryd i ddatrys y broblem".

Fore Iau, fe ddywedodd Swyddfa Archwilio Cymru eu bod nhw'n parhau i aros am ymateb ffurfiol Cyngor Penfro i'w rhybudd ynglŷn â'r pecyn diswyddo "anghyfreithlon".

Mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd wedi ymateb i gwestiynau gan BBC Cymru ar y mater, gan ddweud yn glir bod yr archwilydd Anthony Barrett wedi trafod ei safbwynt gyda'r cyngor cyn iddyn nhw bleidleisio ar setliad diswyddo Mr Parry-Jones ar 16 Hydref.

Dywedodd Mr Barrett hefyd ei fod o'r farn y dylai unrhyw setliad newydd - neu addasiad o'r setliad a basiwyd ar 16 Hydref - fynd gerbron y cyngor am bleidlais arall, a'i fod wedi dweud hynny wrth swyddogion y cyngor.

Taliadau gwreiddiol

Ymysg rhesymau'r swyddfa am gyhoeddi eu rhybudd, roedd y ffaith bod y setliad diswyddo yn cynnwys y taliadau gwreiddiol gafodd Bryn Parry-Jones yn hytrach na chyfraniadau pensiwn.

Fis Ionawr, fe gyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad yn dweud fod taliadau hynny a dderbyniodd Mr Parry-Jones yn "anghyfreithlon".

Daeth dau ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw i'r casgliad nad oedd tystiolaeth ei fod wedi troseddu.

Ond fe gafodd pwyllgor arbennig ei sefydlu er mwyn ystyried ei ymddygiad cyffredinol wedi i'r cyngor basio pleidlais o ddiffyg hyder ynddo.

Mae'r hysbysiad gan archwilwyr nawr yn golygu na fydd modd cwblhau'r taliad diswyddo tra bod yr hysbysiad mewn grym.

Dywedodd Mr Barrett: "Ar ôl ystyried yn ofalus, mae gen i reswm i gredu y bydd Cyngor Sir Penfro yn gwario arian yn anghyfreithlon os bydd yn parhau â'i gytundeb setlo cyfredol â'r Prif Weithredwr, Bryn Parry-Jones.

"Am y rheswm hwn, rwy'n teimlo nad oes gen i unrhyw ddewis ond cyflawni fy nghyfrifoldebau statudol a chymryd y cam hwn nad yw wedi ei gymryd o'r blaen."