Gwleidyddion: "I gyd yn jôc"?

  • Cyhoeddwyd
Nia yn chwilio am atebion yn Downing Street
Disgrifiad o’r llun,
Nia yn chwilio am atebion yn Downing Street

Mae Nia Medi yn cyflwyno Atebion, cyfres o raglenni ar BBC Radio Cymru sy'n trafod y pynciau sy'n bwysig i bobl ifanc Cymru.

Yn ei blog wythnosol i BBC Cymru Fyw mae Nia yn trafod pwnc allweddol i ddemocratiaeth ond sy'n aml yn achosi difaterwch ymhlith y genhedlaeth iau - ie, gwleidyddiaeth!:

"Y Ni a Nhw"

Mae Tŷ'r Cyffredin, cartref Aelodau Seneddol , yn lle rhyfedd. Wrth gerdded mewn i'r adeilad anferth yma ychydig wythnosau yn ôl am y tro cyntaf ers trip ysgol yn ystod fy arddegau , fe wnaeth y teimlad yna o 'ni a nhw' a'r ymadrodd 'coridorau pŵer' fy nharo yn syth.

Ond, serch hynny, roedd 'na gyffro yn rhedeg drwy'n ngwythiennau - mae'n le hudolus, prydferth a phwerus ac ma'n hawdd iawn i deimlo cymysgwch o deimladau wrth gerdded mewn i'r brif neuadd.

Disgrifiad o’r llun,
Big Ben - Ydi hi'n amser i wleidyddion roi rhagor o sylw i farn pobl ifanc?

Ar un llaw ma' 'na deimlad bod penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud yn yr adeilad ac felly bod cyfiawnhad dros foethusrwydd y lle gyda'r bwytai hyfryd, y coed dan do drud yn Nhŷ Portcullis, a'r gampfa er mwyn i'r gwleidyddion gadw'n ffit.

Ond, ar y llaw arall, gyda phopeth sydd angen arnyn nhw a mwy ar y safle, oes angen iddyn nhw adael a chymysgu gyda'r bobl gyffredin?

Ffydd mewn gwleidyddion?

Cyn ymweld â San Steffan fe wnes i holi grŵp o bobl ifanc ynglŷn â gwleidyddion Prydain gyda'r cwestiwn 'A oes gennych ffydd mewn gwleidyddion Prydeinig?'.

Yr ateb poblogaidd oedd 'Na' a 'Mae gwleidyddion i gyd yn jôc' - a'r rheswm am hyn oedd eu bod nhw'n teimlo nad yw gwleidyddion yn deall eu problemau bob dydd am eu bod nhw'n byw bywyd sydd mor bell o fywyd go iawn.

Roedd ymateb y bobl ifanc yma'n troelli yn fy mhen drwy gydol y daith o amgylch San Steffan ac yn rhywbeth i mi gnoi cil drosto ar gyfer rhifyn diweddara' Atebion

Yn aml iawn ma' na sylwadau yn y wasg bod pobl ifanc yn ddifater ynglŷn â gwleidyddiaeth, ond o siarad â chriw sy'n angerddol am y pwnc, mae'r cwestiwn yn codi - a'i pobl ifanc sy'n ddifater neu a'i gwleidyddion a'r pleidiau gwleidyddol sy'n ddifater am bobl ifanc?

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ydi'r drafodaeth am ddyfodol yr Alban wedi sbarduno'r ifanc i ymddiddori mwy mewn gwleidyddiaeth?

Pleidlais yn 16?

Dyma fydd prif thema Atebion wrthi i mi holi criw o bobl ifanc Cymru am eu barn am faterion gwleidyddol. Gyda refferendwm yr Alban fel petai wedi creu cynnwrf ymysg pobl ifanc yr Alban am faterion gwleidyddol, a gafodd y cynnwrf effaith ar bobl ifanc Cymru ac ydyn nhw'n meddwl y dyle nhw gael yr hawl ibleidleisio yn 16 oed?

Mae'r ymateb yn gymysg ond mae nifer fawr yn meddwl y dylen nhw gael y siawns i bleidleisio ac o bosib y bydde hynny yn neud gwahaniaeth i'r tirwedd gwleidyddol sydd ohoni ac yn gwneud i wleidyddion ail feddwl am y ffordd ma' nhw'n targedu ac ymgysylltu a phobl ifanc.

Byddwn ni hefyd yn trafod merched mewn gwleidyddiaeth. Mewn un adroddiad gafodd ei gyhoeddi yn 2013 - yn hanesyddol, mae merch sydd wedi ei geni yng Nghymru yn fwy tebygol o fod yn brif Weinidog Awstralia nag yw hi o fod yn Aelod Seneddol Ceidwadol neu Blaid Cymru!

Disgrifiad o’r llun,
Julia Gillard, y Gymraes a gyrhaeddodd uchelfannau'r byd gwleidyddol... fel Prif Weinidog Awstralia!

Ac wrth i mi droedio coridorau San Steffan, fe glywes i'r ymadrodd 'pale, male and stale' mwy nag unwaith gan rai o staff ifanc yr adeilad.

Serch hynny - tair merch fydd yn trafod yn fyw yn y stiwdio ac yn ymateb i farn pobl ifanc ar draws y wlad: Elliw Gwawr, Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Sara Jermin, Swyddog Cyfathrebu Comisiynydd Plant Cymru a Non Gwilym, Pennaeth Cyfathrebu'r Cynulliad.

Mae 'na sawl ffordd i chi gysylltu gyda'ch sylwadau. Rwy'n edrych ymlaen unwaith eto i glywed eich barn!

Atebion, C2 BBC Radio Cymru, Dydd Sul, Tachwedd 2, 14:02