Ymgynghori ar y safonau iaith

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones y bydd cyflwyno'r safonau iaith yn "garreg filltir bwysig".

Mae ymgynghoriad wedi ei lansio ddydd Gwener yn gofyn am farn y cyhoedd ynglŷn â pha wasanaethau cyhoeddus y dylai cyrff cyhoeddus orfod cynnig yn Gymraeg.

Bydd y safonau newydd yn cael eu defnyddio gan gyrff fel Llywodraeth Cymru, cynghorau a pharciau cenedlaethol.

Bydd y safonau yn cymryd lle'r cynlluniau iaith Gymraeg unigol yr oedd rhaid i gyrff cyhoeddus lunio yn y gorffennol.

Mae'r argymhellion ar gyfer y safonau yn cynnwys gwneud hi'n glir bod mudiadau yn croesawu cyfathrebu gyda'r cyhoedd drwy'r Gymraeg, sicrhau bod gweithwyr dwyieithog yn gweithio ar brif linell ffôn y mudiad a rhoi'r flaenoriaeth i'r Gymraeg ar arwyddion dwyieithog.

Bydd safonau iaith ar gyfer gweddill y sector cyhoeddus yn cael eu cyflwyno flwyddyn nesaf, a bydd rhannau o'r sector preifat - yn bennaf, diwydiannau oedd yn arfer bod mewn dwylo cyhoeddus fel cwmniau ffôn - yn derbyn safonau ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2016.

'Carreg filltir bwysig'

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Bydd cyflwyno'r safonau iaith yn garreg filltir bwysig.

"Nid yn unig byddan nhw'n creu hawliau cyfreithiol, ond mi fyddan nhw hefyd yn gwella gwasanaethau a darparu mwy o gyfleoedd i bobl dderbyn, a defnyddio, gwasanaethau drwy'r Gymraeg ar draws Cymru.

"Wrth ddrafftio'r rheolau rydan ni wedi gwrando ar farn y cyhoedd, y mudiadau fydd yn cael eu heffeithio gan y rheolau a Chomisiynydd y Gymraeg.

"Mae'r cyfnod ymgynghori o bedair wythnos yn gyfle pellach i unrhyw un gyda diddordeb yn y safonau i ddweud eu dweud cyn iddyn nhw gael eu cyflwyno i'r Cynulliad ym mis Mawrth nesaf.

"Rydw i'n gobeithio y bydd pobl ar draws Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad gan rannu eu barn gyda ni."

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 5 Rhagfyr 2014.