Galw am wahardd cyffuriau 'cyfreithlon'

  • Cyhoeddwyd
Cyffuriau 'cyfreithlon'Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyffuriau 'cyfreithlon' yn creu effaith debyg i gyffuriau anghyfreithlon (megis cocên neu ecstasi) ond ddim yn cael eu rheoli gan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau.

Mae un o gynghorau Cymru yn galw am wahardd gwerthu cyffuriau 'cyfreithlon' yng Nghymru.

Mae cynghorwyr yn Abertawe eisiau i Lywodraeth y DU fabwysiadu polisi tebyg i'r un yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Yn hytrach na phenderfynu os dylid gwahardd cyffuriau drwy ymdrin â phob achos yn unigol, mae Iwerddon wedi gwahardd pob cyffur seicoweithredol sy'n 'newid yr ymennydd', cyn eithrio rhai cyffuriau megis alcohol.

Dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod yn ymchwilio dichonolrwydd gwaharddiad cyfan gwbl ar draws y DU, gan ganolbwyntio ar gyflenwyr, yn hytrach na defnyddwyr.

'Cefnogi model Iwerddon'

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart: "Ychydig iawn o bŵer sydd gan yr heddlu i'w hatal rhag cael eu gwerthu.

"Rydym ni eisiau dilyn yr enghraifft yn Awstralia neu Iwerddon, ble mae pob cyffur 'cyfreithlon' wedi'i wahardd.

"Rydym yn cefnogi'r model yn Iwerddon. Hoffwn weld Cymru'n mabwysiadu'r model hwnnw."

Beth ydi cyffuriau 'cyfreithlon'?

Cyffuriau sy'n creu effaith debyg i gyffuriau anghyfreithlon (megis cocên neu ecstasi) ond sydd ddim yn cael eu rheoli gan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau.

Y rheswm nad ydyn nhw'n cael eu rheoli yw nad oes digon o ymchwil wedi'i wneud i benderfynu os ydyn nhw'n risg i iechyd.

Yn aml nid yw'r gyfraith yn caniatáu i'r cyffuriau gael eu gwerthu i'w defnyddio gan bobl, ond maen nhw'n cael eu gwerthu fel bwyd i blanhigion neu halwynau ymolchi, er mwyn osgoi'r gyfraith.

Mae cyffuriau 'cyfreithlon' yn cael eu rhannu i dri phrif gategori : symbylyddion, tawelyddion a rhithbeiriau.

Mae cynghorwyr Abertawe wedi cefnogi cynnig yn galw ar yr 21 awdurdod lleol arall yng Nghymru, ynghyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i gefnogi eu galw am waharddiad.

Ond, Llywodraeth y DU fyddai'n gyfrifol am y penderfyniad terfynol.

'Ar draws y DU'

Mae pwyllgor iechyd a gofal cymdeithasol y Cynulliad wedi cychwyn ymchwiliad i gyffuriau 'cyfreithlon' yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Rees: "Er mai Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am bwerau gweithredol yn y maes hwn a bod pwerau deddfu'r Cynulliad wedi eu cyfyngu o ran camddefnydd neu werthu cyffuriau, tydi hyn ddim yn ein hatal rhag ceisio darganfod agwedd wedi'i chydlynu ar draws y DU.

"Gyda'r ymchwiliad yn ei gyfnod cynnar, tydi'r pwyllgor heb ystyried yr holl dystiolaeth, ac felly heb ddod i unrhyw gasgliadau pendant ynglŷn â'r ffordd orau i weithredu ar y mater pwysig hwn."

Ond mae gweinidog atal troseddu Llywodraeth y DU, Lynne Featherstone, wedi cadarnhau y byddan nhw'n canolbwyntio ar gyffuriau "cyfreithlon".

Dywedodd: "Rydym yn ystyried dichonolrwydd gwaharddiad cyfan gwbl ar gyffuriau seicoweithredol newydd ar draws y DU, gan weithredu yn erbyn cyflenwyr, yn hytrach na defnyddwyr.

"Cafodd yr agwedd hon effaith sylweddol ar y cyflenwad o gyffuriau 'cyfreithlon' pan gafodd ei gyflwyno yn Iwerddon, ond mae'n rhaid i ni sicrhau ei fod yn gweithio yma hefyd."