Cofnodi troseddau: gofyn am welliannau

  • Cyhoeddwyd
HeddluFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae un ymhob pump o droseddau'n cael eu cam-gofnodi, yn ôl yr arolwg

Mae arolwg gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) yn dweud bod diffygion mewn cofnodi un ymhob pump o droseddau.

Fe wnaeth yr arolwg archwilio dros 8,000 o adroddiadau trosedd a darganfod bod 19% o droseddau ar gyfartaledd yn cael eu cofnodi'n wallus. Mae'r ffigwr yn cyfateb i 800,000 o droseddau bob blwyddyn.

Mae'r adroddiad yn dweud bod "ffydd yn yr hyn mae'r heddlu'n dweud wrth bobl am droseddau yn rhan hanfodol o'r hyder sydd yn rhaid i'r cyhoedd ei gael yn yr heddlu".

Eto, arolygiad i gywirdeb systemau cofnodi'r heddlu oedd hwn, nid i onestrwydd lluoedd. Dywedodd y Prif Arolygydd, Tom Winsor: "Mae methiant i gofnodi troseddau yn anfaddeuol.

"Nid yw'n ymwneud â rhifau nac ystadegau; mae'n ymwneud â dioddefwyr ac amddiffyn y cyhoedd."

Canmoliaeth

Nid yw'r adroddiad yn ddrwg i gyd, dywedodd bod Heddlu De Cymru'n arwain ar gofnodi troseddau moesegol ar ôl i'r adroddiad ganfod bod diwylliant o sicrhau cywirdeb data troseddau yn bodoli o fewn y llu.

Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC), yn dilyn arolygiad i mewn i'r modd y mae Heddlu Gwent a'r 42 o heddluoedd eraill yng Nghymru a Lloegr yn cofnodi troseddau, ac i ba raddau mae modd i'r cyhoedd ymddiried yn y wybodaeth.

Daw'r adroddiad hwn wedi arolwg ar wahân yr wythnos ddiwethaf ddatgelodd bod trosedd ar gynnydd o 17% ers y llynedd.

Meddai Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan: "Mae'r Arolygiaeth wedi canmol cywirdeb ac ansawdd ein cofnodi, ond rydym yn benderfynol o wella eto.

"Rydym bellach yn cofnodi troseddau sydd erioed wedi'u nodi o'r blaen ac yn datblygu darlun cywir o lefelau troseddu yn Ne Cymru er mwyn gosod y ffocws cliriaf posibl ar ddioddefwyr.

Beirniadaeth

Cafodd Heddlu Dyfed-Powys eu beirniadu fel y llu gwaethaf yng Nghymru am gofnodi troseddau'n gywir.

Dywedodd yr arolwg bod Heddlu Dyfed-Powys wedi methu cofnodi 30% o droseddau'n gywir.

Meddai Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon: "Rydym ni wedi cydnabod y broblem beth amser yn ôl ac wedi bod yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys ar wella cofnodi troseddau.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen i'r gyhoedd fod yn hyderus yn yr Heddlu wrth gofnodi troseddau

"Rwy'n disgwyl gweld cynnydd yn nifer y troseddau sy'n cael eu cofnodi - mae gan y cyhoedd hawl i ffigyrau cywir."

Ychwanegodd Mr Salmon: "Mae'n rhaid i swyddogion gofnodi'n gywir er mwyn galluogi'r cyhoedd i deimlo'n hyderus wrth roi gwybod i ni o droseddau."

'Uchel ar agenda'

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Ian Johnston: "Mae cywirdeb cofnodi troseddau yn uchel ar ein hagenda.

"Mae sicrhau cywirdeb data yn ein galluogi i ddefnyddio adnoddau lle bo'i angen fwyaf ac yn sicrhau bod ein swyddogion yn derbyn gwybodaeth sy'n angenrheidiol iddynt ymateb ac atal troseddau a sicrhau cyfiawnder.

"Mae'n bwysig hefyd cysuro'r cyhoedd ac esbonio bod y cynnydd mewn troseddau'n adlewyrchu gwell systemau am gofnodi'r troseddau yn y lle cyntaf. Mae'n ganlyniad o gywirdeb a hyder dioddefwyr yn yr heddlu wrth adrodd troseddau."

Mae'r Comisiynydd yn cydnabod bod meysydd wedi'u nodi o fewn yr adroddiad gyda lle i wella eto, ac eglurodd ei fod yn gweithio'n agos gyda'r Prif Gwnstabl i fynd i'r afael â'r prif argymhellion.

Ymysg y pump uchaf

Yn ôl yr adroddiad mae Heddlu Gogledd Cymru ymysg y pum llu gorau am gofnodi ffigyrau troseddau'n gywir, ac mae 94% o droseddau yn yr ardal wedi eu cofnodi'n gywir.

Cafodd y newyddion hynny ei groesawu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick QC, ond rhybuddiodd bod yn rhaid peidio â bod yn "hunanfodlon" a bod angen ceisio gwneud gwelliannau pellach.

Dywedodd: "Tra bod ffigyrau Heddlu Gogledd Cymru yn bositif drwyddi draw, does dim lle i hunanfoddhad, ac mae rhagor o welliannau gallwn ni eu gwneud."