Pryder am ddyfodol chweched dosbarth Ysgol Llangynwyd

disgyblion

Gallai chweched dosbarth yr unig ysgol uwchradd Gymraeg yn sir Pen-y-bont ar Ogwr "gael ei chwalu" pe bai cyngor yn newid eu polisi trafnidiaeth, yn ôl mudiad Rhieni dros addysg Gymraeg.

Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn ymgynghori ar nifer o gynigion sy'n cynnwys rhoi'r gorau i dalu am gludiant i blant dros 16 oed.

Ond mae rhai rhieni a disgyblion wedi dweud wrth Newyddion Naw BBC Cymru eu bod yn credu y gallai hynny beryglu dyfodol addysg chweched dosbarth yn Ysgol Llangynwyd.

Dywed y cyngor y bod yn rhaid iddynt arbed £50 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Oherwydd hyn maen nhw'n ystyried newidiadau i gludiant i ysgolion a cholegau'r sir.

Gallai hynny olygu:

  • rhoi'r gorau i gludiant am ddim i bobl ifanc dros 16 oed.
  • codi cost llawn tocyn bws i ddisgyblion sy' ddim yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Dywed gwrthwynebwyr y gallai hynny fod yn agos at £650 y flwyddyn i ddisgybl ysgol uwchradd.

Mae Ysgol Llangynwyd, ger Maesteg yng ngogledd y sir, tra bod rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw yn y de - sef ardaloedd Porthcawl, Corneli, Pen-y-bont, a Phencoed.

Mae hynny meddai Rhieni dros Addysg Gymraeg, yn golygu nad oes dewis gan fwyafrif y disgyblion ond dod i'r ysgol ar y bws.

Pryder undeb

"Byddai peidio cael bws yn gallu niweidio dyfodol addysg 16 +. Mae cludiant yn rhan hanfodol o'r pecyn addysg Gymraeg a phe na bai cludiant ar gael am ddim, dwi yn ofni a fydd digon o ddisgyblion yn gallu mynd i Langynwyd i wneud dosbarth chwech," meddai Ceri Owen o Fudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

Mae undeb athrawon UCAC hefyd wedi mynegi pryder ac wedi cynnal cyfarfod gydag athrawon yr ysgol ar ddechrau'r wythnos

"Byddai colli disgyblion yn golygu colli arian - ac mae'n bryd i athrawon ac i UCAC fel undeb sicrhau fod y sir yn parhau i hybu addysg Gymraeg," meddai llefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir mai nhw sydd wedi bod yr "...awdurdod mwyaf hael yn y gorffennol o ran trafnidiaeth am ddim i ddysgwyr."

Ychwanegodd ei bod hi'n amhosib "fforddio'r fath lefel o wasanaeth erbyn hyn."

Dywed y sir eu bod yn annog pobl i "...ddweud eu dweud..." yn yr ymgynghoriad cyn i unrhyw benderfyniadau terfynol gael eu gwneud.