Yr henoed 'yn ddigartref' wedi oedi BT?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Cyfrifoldeb Cymdeithas Tai Gwynedd yw dod o hyd i gartrefi dros-dro i'r henoed

Mae oedi wedi bod ar agor Canolfan Ofal ym Mangor wrth i waith ar osod ceblau a llinellau ffon newydd fynd yn ei flaen.

Mae BT wedi methu a chadw eu haddewid o orffen gwaith hanfodol ar ganolfan ofal newydd Cae Garnedd, gan rwystro tenantiaid bregus rhag symud i'w cartrefi newydd.

Roedd y gwaith i fod wedi'u gwblhau erbyn mis Gorffennaf, ond erbyn hyn, mae'r darparwyr teleffon yn dweud na fydd y gwaith ar y safle wedi eu gwblhau nes mis Rhagfyr.

Yn ôl beirniaid, mae'n achos pryder oherwydd i rai darpar denantiaid bregus eisoes fod wedi symud allan o'u cartrefi.

'Poendod'

Mae cynrychiolwyr etholedig Arfon, Alun Ffred Jones AC a Hywel Williams AS, wedi ymosod ar BT am iddyn nhw fethu cadw'u haddewid i orffen y gwaith.

Dywedodd Alun Ffred Jones AC: "Mae symud tŷ yn ddigon o boendod i unrhyw un dan yr amgylchiadau gorau, ond i'r henoed a phobl fregus, llawer ohonyn nhw'n wael eu hiechyd, mae hyn yn medru bod yn her fawr.

"Dw i'n gwybod fod rhai ohonyn nhw'n byw dan amodau hollol anaddas, gyda rhai mewn llety dros dro."

Cymdeithas Dai Gogledd Cymru sy'n gyfrifol am ddatrys y broblem a dywedodd Eirlys Parry: "Mae 'na sawl achos 'da ni'n gorfod delio hefo fo - pobl sy'n gwerthu eu tai i symud i'r datblygiad, wedyn mae 'na broblemau hefo dyddiadau cwblhau, a pheryg o golli prynwyr os dy'n nhw ddim yn symud. '

"Da ni'n gorfod ffeindio llefydd dros dro iddyn nhw, yn lle bod nhw'n colli gwerthiant."

"Mae 'na ddynes mewn adeilad cyngor sy' ar fin cael ei ddymchwel - mae hi'n 100 oed, felly ma' honno hefyd yn sefyllfa reit anodd."

Ffynhonnell y llun, BT
Disgrifiad o’r llun, Roedd y gwaith, gan BT, i fod wedi'u gwblhau erbyn mis Gorffennaf

Gofal Arbennig

Ar raglen Taro'r Post, BBC Cymru, fe ddywedodd Hywel Williams AS: "Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd wedi gweithio yn galed i sicrhau fod y gwaith ar Gae Garnedd wedi ei gwblhau er mwyn darparu gofal arbennig i bobl hŷn.

"Rwy'n siomedig iawn fod BT yn achosi'r oedi yma. Mae nifer o etholwyr wedi cysylltu â fi yn poeni ynglŷn â'u perthnasau sy'n disgwyl symud i Cae Garnedd ond yn methu gwneud oherwydd yr oedi yma."

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Openreach: "Mae'n ddrwg iawn gennym am y rhwystredigaeth a'r anghyfleustra a achoswyd wrth fethu darparu gwasanaeth prydlon ar gyfer y datblygiad newydd yma.

"Wrth osod y ceblau, fe wynebodd ein contractwyr nifer o broblemau annisgwyl a achosodd oedi. Er iddynt wneud sawl ymdrech, ni lwyddodd ein contractwyr i glirio'r ddwythell o gludo'r ceblau newydd felly roedd rhaid cynllunio atebion amgen.

"Erbyn hyn, rydym yn ffyddiog ein bod wedi cael hyd i ateb i'r problemau ac mae ein peirianwyr yn gweithio'n galed iawn i ddarparu gwasanaeth ar gyfer datblygiad Cae Garnedd erbyn diwedd y mis."

Straeon perthnasol