Gwobr Personoliaeth Chwaraeon - Y bleidlais wedi cau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y deg enwebiad eu dewis gan banel o arbenigwyr

Fe gaeodd y bleidlais am y wobr yma am 18:00 ar ddydd Sadwrn, 6 Rhagfyr, 2014.

Bydd enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2014 yn cael ei gyhoeddi yn dilyn pleidlais gyhoeddus sydd bellach wedi dod i ben.

Bydd yr enillydd yn cael ei ddatgelu yn ystod noson Gwobrau Chwaraeon Cymru ar nos Lun, 8 Rhagfyr am 19:30.

Y deg gafodd eu henwebu am y brif wobr gan banel o arbenigwyr yw:

Gareth Bale (pêl-droed) - y Cymro cyntaf i sgorio yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr. Enillodd y gystadleuaeth honno ynghyd â'r Copa Del Rey a Super Copa gyda Real Madrid, ac fe chwaraeodd ymhob un o gemau Cymru hyd yn hyn yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016.

Elinor Barker (seiclo) - enillodd dair medal aur gan ddod yn Bencampwraig Byd ddwywaith a phencampwraig Ewrop. Daeth ei medalau aur yn y ras ymlid i dimau ochr yn ochr â'i pherfformiadau yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow lle enillodd fedal arian ac efydd ar ei phen ei hun.

Jazz Carlin (nofio) - hi oedd y fenyw gyntaf o Gymru mewn 40 mlynedd i ennill medal aur yn y pwll yng Ngemau'r Gymanwlad. Aeth ymlaen i ennill medal arian yn y Gemau hefyd cyn dod yn bencampwraig Ewropeaidd dwbl fis yn ddiweddarach.

Manon Carpenter (beicio mynydd) - enillodd gyfres Cwpan y Byd a Phencampwriaeth y Byd yn ystod y flwyddyn. Llwyddodd y gystadleuwraig 21 oed i wneud hyn dair blynedd yn unig ar ôl ennill y rasys cyfatebol i ieuenctid yn 2011.

Georgia Davies (nofio) - disgleiriodd yn Glasgow 2014. Ar ôl cipio medal arian yn y 100m dull cefn yng Ngemau'r Gymanwlad, fe aeth un yn well trwy ennill aur yn y 50m dull cefn, ac roedd gan Gymru ddwy nofwraig yn ennill aur ar ôl bwlch o 40 mlynedd.

Jamie Donaldson (golff) - tarodd yr ergyd i ennill Cwpan Ryder i Ewrop trwy guro Keegan Bradley gan sicrhau tair buddugoliaeth yn ei bedair gêm yn y gystadleuaeth. Perfformiadau cyson wnaeth sicrhau lle'r golffiwr 38 oed o Bontypridd, ac ennill Meistri'r Weriniaeth Siec.

Rachel James (seiclo) - enillodd ddwy fedal aur ym Mhencampwriaeth Para-Seiclo'r Byd yn Aguascalientes ym Mecsico eleni mewn dwy gystadleuaeth tandem gyda Sophie Thornhill. Rachel yw chwaer y bencampwraig byd Becky, ac enillodd ddwy fedal aur arall gyda Thirnhill ym Mhencampwriaeth Trac Prydain hefyd.

Frankie Jones (gymnasteg rhyddmaidd) - enillodd un fedal aur a phum medal arian i fod yr athletwraig mwyaf llwyddiannus o Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad ar ôl cario'r Ddraig Goch yn y seremoni agoriadol. Cafodd hefyd ei dewis ar gyfer Gwobr David Dixon am athletwraig gorau'r Gemau ar sail perfformiad a chyfraniad i'r tîm.

Natalie Powell (judoka) - enillodd fedal aur judo cyntaf erioed i Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad. Ar ôl brwydro i ffeinal y gystadleuaeth 78kg fe gurodd Gemma Gibbons o Loegr - enillydd medal arian Olympaidd Llundain 2012 - i sicrhau ail fedal aur Cymru yn y Gemau, ac aeth ymlaen i ennill aur yn Grand Prix y Byd ym mis Hydref.

Geraint Thomas (seiclo) - oedd y Cymro cyntaf i ennill aur am seiclo yng Ngemau'r Gymanwlad. Ddyddiau yn unig ar ôl gorffen y Tour De France yn ei safle uchaf erioed, enillodd efydd yn y ras yn erbyn y cloc yn Glasgow. Er iddo gael trafferthion yn y ras ar y ffordd, enillodd y ras ac fe gafodd ei ddewis i gario'r Ddraig Goch yn y seremoni gloi.

Disgrifiad o’r llun,
Enillydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn 2013 oedd Leigh Halfpenny

Mae Noson Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad lle mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru yn dathlu llwyddiant Cymry yn y byd chwaraeon. Mae modd gwylio'r noson yn fyw ar-lein ar bbc.co.uk/sportwales.

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ar nos Lun, 8 Rhagfyr o 19:30.

Ynghyd â'r gwe-ddarllediad byw, bydd yr enillydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales ac yn ddiweddarach ar Newyddion 9 ar S4C a BBC Wales Today ar BBC One Wales.

Ymhlith y gwobrau eraill fydd yn cael eu cyflwyno ar y noson mae Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn, Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn (Gwobr Carwyn James), Gwobr Cyfraniad Oes a Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru.

Sylwer nad yw'r digwyddiad yma'n gysylltiedig gyda Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y D.U., ac mai gwobr i Gymru yn unig yw hon.

RHEOLAU PLEIDLEISIO CYFFREDINOL FEL Y CAFODD EU RHYDDHAU YM MIS TACHWEDD (NODWCH FOD Y BLEIDLAIS WEDI CAU)

1. Bydd modd pleidleisio ar y ffôn neu trwy neges destun o 08:00GMT fore Llun, 1 Rhagfyr, 2014 tan 18:00GMT ddydd Sadwrn, 6 Rhagfyr, 2014. Bydd y rhestr enwebiadau i'w gweld ar allbwn BBC Cymru o ddydd Mawrth, 25 Tachwedd. Fe fydd y rhifau perthnasol i fwrw pleidlais dros eich ymgeisydd chi yn cael eu cyhoeddi fore Llun, 1 Rhagfyr, 2014. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn fyw ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales yng nghyflwyniad Gwobrau Chwaraeon Cymru ar nos Lun, 8 Rhagfyr. Bydd y canlyniad yn ymddangos ar-lein tua'r un adeg.

2. Dim ond dros y ffôn neu drwy neges destun y mae modd pleidleisio. Sylwer na fyddwch yn cael pleidleisio drwy e-bost, y botwm coch nac ar y wefan yma. Bydd hawl i bleidleisio bum gwaith yn unig trwy bob dull o bleidleisio.

3. Bydd y llinellau ffôn a neges destun ar agor fel y nodwyd uchod. Bydd pleidleisiau sy'n dod i law y tu allan i'r amserau uchod, neu sydd uwchlaw y mwyafswm o bleidleisiau a ganiateir ddim yn cael eu cyfri, ond mae'n bosib y byddwch yn talu amdanynt. Gall yr amseroedd pleidleisio newid.

4. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ohirio neu ganslo pleidleisio ar unrhyw adeg.

5. Mae'r bleidlais yn agored i holl drigolion y DU, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Noder nad yw pobl sy'n cael eu cyflogi gan y BBC, eu perthnasau agos nac unrhyw un sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda chynhyrchu'r rhaglen na darparu llinellau ffôn sefydlog a gwasanaethau ffonau symudol ar gyfer y rhaglen yn gymwys i bleidleisio.

6. Bydd pob galwad ffôn yn costio 10 ceiniog yr alwad o linell BT arferol, a gall rhwydweithiau eraill amrywio. Bydd galwadau o ffonau symudol yn sylweddol ddrytach.

Mae'r tabl yma yn ganllaw yn unig, ac yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan y cwmnïau ffonau symudol ar 25 Tachwedd. Am y wybodaeth ddiweddaraf, rydym yn eich cynghori i wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

Bydd negeseuon testun yn costio yr un fath a neges arferol. Dylech wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

7. Rhaid i bleidleiswyr gael caniatâd y person sy'n talu'r bil cyn pleidleisio. Dylai pleidleiswyr sy'n 12 oed neu'n iau gael caniatâd rhiant neu warchodwr cyn pleidleisio.

8. Os ydych yn gwylio'r rhaglen drwy'r iPlayer neu unrhyw wasanaeth arall sy'n dangos y rhaglen ar amser gwahanol i'r amser darlledu gwreiddiol, dylech wirio a yw'r bleidlais yn parhau yn agored cyn ceisio bwrw pleidlais, gan y gallai fod eisoes wedi cau.

9. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu y rhif yn ofalus neu deipio gair côd/allweddair y person yr ydych am bleidleisio iddynt.

10. Cewch bleidleisio hyd at bum gwaith ar eich ffôn neu ar eich ffôn symudol. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi reswm da i amau bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd, neu os amheuir fod yna ymgais fwriadol i ddylanwadu'n dwyllodrus ar y canlyniad. Gall y BBC ond gwarantu mai pleidleisiau unigol drwy'r rhifau ffôn neu'r geiriau côd ar neges destun fydd yn cael eu cyfri.

11. Mae cynlluniau wrth gefn mewn rhai amgylchiadau. Gallai'r rhain gynnwys defnyddio panel o bobl o'r sector chwaraeon pe bai trafferthion gyda'r llinellau ffôn neu bleidleisio ar neges destun, neu os yw canlyniad y bleidlais yn gyfartal. Bydd y defnydd o gynlluniau wrth gefn fel hyn yn cael ei ddatgan yn glir.

12. Er mwyn gwirio unrhyw gais i gael ad-daliad (os fydd hynny'n cael ei gynnig) neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, fe allai'r BBC ofyn i'r cwmnïau ffôn i ddatgelu'r rhif ffôn yr ydych wedi ei ddefnyddio i bleidleisio. Noder y bydd hyn yn ofynnol hyd yn oed os ydych wedi dewis peidio datgelu eich rhif wrth bleidleisio. Os nad ydych yn cytuno gyda hyn, ni ddylech bleidleisio.

Os fydd angen ymchwiliad o'r fath, bydd y BBC ond yn defnyddio eich rhif ffôn at bwrpas prosesu ad-daliadau neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, ac ni fydd yn cyhoeddi nac yn rhoi'r rhif i unrhyw un arall heb ganiatâd, heblaw lle mae angen hynny i weithredu'r rheolau yma. Gallwch ddarllen mwy am bolisi preifatrwydd y BBC yma.

13. Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am: i) unrhyw fethiant technegol neu broblem arall gydag unrhyw rwydwaith neu linell ffôn, system, gweinydd, darparwr neu fel arall allai arwain at golli unrhyw bleidlais, neu i bleidlais beidio cael ei chofrestru neu gofnodi; ii) unrhyw berson sydd wedi eu henwebu yn tynnu nôl o'r digwyddiad neu yn gwrthod derbyn y wobr am unrhyw reswm.

14. Mae'r pleidleisio yn y rhaglen hon yn cyd-fynd â Chôd Ymddygiad Cystadlaethau a Phleidleisio'r BBC, ac fe ellir gweld manylion hwnnw ar wefan Safonau a Chanllawiau'r BBC.