Plant yn glust i'w rhieni

  • Cyhoeddwyd
bethan a david

Fel rhan o'r gyfres O'r Galon ar S4C, mae'r bennod nos Iau yn rhoi cip olwg ar fywyd un teulu cyffredin, ond ag un elfen wahanol, sef bod mam a dad yn fyddar.

Mae Bethan a David Pool yn byw ym mhentref Nefyn, ar arfordir ogleddol Penrhyn Llŷn ac mae ganddyn nhw dri o blant; Chloe sy'n wyth, Daniel sy'n chwech ac Aron sy'n ddwy a hanner.

Yn y rhaglen hon, ceir portread o'r teulu bach, sydd wedi dysgu siarad â'i gilydd yn eu hiaith dawel eu hunain. a byddwn yn gweld sut mae'r teulu yn byw bywydau prysur a byrlymus, ond yn wahanol i deuluoedd eraill, yn hytrach na chyfathrebu ar lafar, addasiad o iaith y British Sign Language (BSL), sydd yn cael ei defnyddio ar yr aelwyd.

Disgrifiad o’r llun,
Cawn weld David a Bethan yn priodi ar y rhaglen, ar ôl iddynt fod efo'u gilydd am 10 mlynedd.

Cafodd Bethan ei geni ddim ond yn gallu clywed rhai synau mewn un glust, ac mae David ei gŵr, sy'n wreiddiol o Bradford, Swydd Efrog, yn gwbl fyddar.

Roedd Bethan yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Nefyn a derbyniodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Botwnnog, cyn mynd ymlaen i goleg y byddar yn Doncaster, lle y gwnaeth gyfarfod David ddeng mlynedd yn ôl.

Iaith arwydd

Mae'r plant, Chloe a Daniel yn rhugl yn yr iaith arwyddo ac mae Aron hefyd yn dysgu'r iaith, ac erbyn hyn, mae'r plant wedi dod yn glust i'w rhieni.

Eglurodd Bethan fod manteision i'r ffaith fod y plant yn defnyddio iaith arwyddo y tu hwnt i'r cartref: "Mae Daniel yn falch o fedru siarad iaith arwyddo. Mae brawd bach ei ffrind ysgol yn fyddar ac mae'n medru arwyddo hefo fo.

"Dwi wedi magu Chloe i ddefnyddio iaith arwyddo. Mae hi'n fy helpu os oes cnoc ar y drws, neu pan fydd ei brodyr yn crio ac mae'n egluro beth mae pobl yn ei ddweud." fe ychwanegodd.

Cawn hefyd gyfle i glywed gan eu teuluoedd: Hannah, mam Bethan, a Delyth ei chwaer, yn ogystal â mam David, Jean Henson. Cawn glywed am y sioc o ddysgu bod eu plant yn fyddar a sut aethon nhw ymlaen i sicrhau eu bod yn cael pob cyfle posibl a phob chwarae teg wrth dyfu fyny.

Priodas

Pinacl y rhaglen fydd gweld Bethan a David yn priodi, ar ôl iddynt fod yn canlyn am 10 mlynedd. Daw dydd eu priodas â'r teulu i gyd at ei gilydd yn ogystal â hen gyfeillion o'r coleg yn Doncaster.

Dywedodd Bethan: "Mae wedi bod yn freuddwyd i briodi, ond mae llawer o briodasau yn chwalu. Dydw i ddim eisiau'r un peth i ddigwydd i ni; dim ond David, fi a thri o blant - a dyfodol hapus.

"Petai 'na dabled i wneud i mi glywed, faswn i'n gwrthod. Mae gen i fywyd hapus, dim gwahanol i neb arall."

Ffrwyth llafur Cadi Mai a Gwenan Pennant Jones yw'r rhaglen, ac ers iddi gael y syniad, fe fuodd Cadi yn rhan o dîm fu'n gweithio'n agos iawn efo'r teulu bach am gyfnod o chwe mis. Ond yr hyn oedd yn gwneud y rhaglen yn fwy arbennig i Cadi yw'r ffaith ei bod yn gyfnither i Bethan.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cadi (cyfneither Bethan) a Gwenan wedi bod yn gweithio'n agos iawn efo'r teulu am rhai misoedd, tra'n cynhyrchu'r rhaglen.

Dywedodd Cadi Mai: "Mae'n rywbeth arbennig iawn i mi gael rhannu profiad y teulu bach hefo'r gwylwyr, maen nhw wedi byw bywydau dedwydd heb adael i'r cyflwr amharu ar eu bywyd ac mae hynny i'w weld yn glir yn y rhaglen.

"Mae'n anhygoel gweld plant mor ifanc yn cyfathrebu gyda'u rhieni trwy ddefnyddio iaith arwydd.

Eglurodd Cadi bod gweld y ddau yn arwyddo eu haddunedau priodasol wedi dod â deigryn i'w llygaid.

"Doeddwn i methu codi'r ffon i siarad â Bethan a David ond drwy ddefnyddio Facebook, negeseuon testun a sawl galwad ffôn i anti Hannah (mam Bethan) daethom i ben â hi rhyngddom heb unrhyw broblem.

"Roeddem yn ffodus iawn o gael cymorth Kelly Roberts o Fethel, Caernarfon i'n cynorthwyo gyda'r arwyddo. Gobeithio y bydd pawb yn mwynhau'r rhaglen cymaint a wnes i a'r cynhyrchydd Gwennan Pennant fwynhau gweithio arni."