Cyngor yn ymchwilio wedi i fachgen dreisio merch ysgol

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau eu bod nhw'n cynnal ymchwiliad wedi i fachgen gyfadde' treisio geneth mewn ysgol yng Ngwynedd yn dilyn gwersi addysg rhyw.

Cafodd y bachgen orchymyn cyfeirio am 12 mis ar ôl cyfadde' ymosod ar y ferch rhwng Ionawr ac Ebrill 2012, pan oedd y ddau yn 13 oed.

Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am 30 mis.

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud fod angen adolygiad i weld a oes "gwersi i'w dysgu" o'r digwyddiad, gan fod y broses gyfreithiol bellach wedi dod i ben.

Clywodd y llys nad oedd y ferch wedi dweud wrth unrhyw un am y digwyddiad, ond bod nyrs ysgol wedi sylweddoli bod rhywbeth o'i le, ac yna dywedodd y ferch beth oedd wedi digwydd.

Dywedodd y Barnwr Rhanbarth Andrew Shaw bod yr opsiynau dedfrydu wedi eu cyfyngu oherwydd mai'r Llys Ieuenctid oedd yn ymdrin â'r achos.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Cyn gynted ag y daeth yr honiad difrifol i'n sylw, cyfeiriwyd y mater ar unwaith at Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer ymchwiliad.

"Nawr fod y broses gyfreithiol wedi dod i ben, byddwn yn gweithio gyda Heddlu'r Gogledd a phartneriaid perthnasol eraill i gynnal adolygiad manwl o'r digwyddiad er mwyn nodi a oes unrhyw wersi i'w dysgu."

Dywedodd y llefarydd fod diogelu lles plant y sir yn "flaenoriaeth allweddol" a phan fo honiad yn dod i law y gallai person ifanc fod wedi dioddef trosedd o'r fath, fod gan yr awdurdod brosesau a gweithdrefnau mewn lle er mwyn amddiffyn y plant.

Straeon perthnasol