Dathlu 10: Tu ôl i'r llenni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gweld y Gymraeg ar flaen yr adeilad yn destun balchder mawr i Rhydian

Mae Rhydian Bowen Phillips yn adnabyddus fel cyflwynydd a chanwr, ond oeddech chi'n gwybod ei fod o erbyn hyn yn gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o dro i dro? Wrth i'r ganolfan ddathlu ei phen-blwydd yn 10 bu Cymru Fyw yn sgwrsio gyda Rhydian am ei atgofion.

Beth ydy rhai o'r uchafbwyntiau i chdi dros y 10 mlynedd ers i'r ganolfan agor?

Mae'r amrywiaeth o sioeau sydd wedi bod yma yn enfawr ac mae'r ymateb sydd wedi bod i'r 'Lion King' yn ddiweddar wedi bod yn arbennig. Dyma un o rediadau hira'r ganolfan a'r sioe berffaith ar gyfer dathlu'r dengmlwyddiant.

Mae'r sioeau sydd wedi bod yma ar gyfer y dengmlwyddiant wedi bod yn enfawr- 'Wicked,' 'War Horse' a nawr, 'Lion King'

Mae cael croesawu Eisteddfod yr Urdd yma yn grêt ac yn rhywbeth y dylai ddigwydd eto, dwi'n meddwl.

Roedd cynhadledd ryngwladol Doctor Who ychydig o flynyddoedd yn ôl yn ddigwyddiad enfawr gyda ffans ar draws y byd a'r cast a'r criw yn llenwi'r lle dros ddeuddydd ac mae pethau fel BAFTA Cymru, Jones Jones Jones, WOMEX, 'Britain's Got Talent' a'r 'Royal Variety Performance' wedi bod yn enfawr.

Disgrifiad o’r llun,
Ymysg uchafbwyntiau Rhydian yn y ganolfan, mae cipio gwobr Bafta Cymru gyda'i gyd-gyflwynwyr Uned 5

Oes gen ti rai atgofion penodol sy'n aros yn y cof?

Mae'n anodd credu bod 10 mlynedd wedi mynd ers agor y Ganolfan - alla'i ddim cofio'r bae neu Gaerdydd heb fod yr adeilad eiconig yma.

Fy hoff sioe i sydd wedi bod yma yw 'American Idiot', sef sioe gerdd yn seiliedig ar yr albwm Green Day o'r un enw.

Daeth y sioe gyfan draw yn unswydd o Broadway ychydig flynyddoedd yn ôl a heb os, mae'n un o'r cynhyrchiadau gorau dw i wedi gweld unrhywle. Roedd y set yn enfawr a'r wefr o fod yn y gynulleidfa yn fythgofiadwy.

Hefyd, roedd ennill BAFTA Cymru yma gyda Uned5 yn 2008 yn grêt!

Ydy'r ganolfan wedi newid o gwbl ers ei hagor, ti'n meddwl?

Ydy, mae'n newid yn barhaol ac yn fwy uchelgeisiol nag erioed o ran y math o bethau sy'n digwydd yma. Mae lefel y sioeau sy'n digwydd yn Stiwdio Weston ac ar y Lanfa wedi codi yn sylweddol yn y 10 mlynedd ddiwethaf.

Erbyn hyn mae Canolfan y Mileniwm yn cynhyrchu sioeau ei hun ac yn gweithio'n agos gyda'r gymuned leol gyda Only Kids Aloud, Only Boys Aloud a Hard Côr. Nage dim ond theatr yw hi erbyn hyn ond sefydliad sy'n perthyn i bawb a chartref i nifer o elusennau a sefydliadau amrywiol fel yr Urdd a Touch Trust ymysg eraill.

Mae 'na fwy o bethau i blant bach ac i deuluoedd yn digwydd hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Un o hoff sioeau i Rhydian ei gweld yn y ganolfan ydy American Idiot

Yn ddiweddar, rwyt ti wedi bod yn gweithio tu ôl i'r llenni - ydy hynny wedi rhoi agoriad llygad i ti?

Ie, dwi'n gweithio yma rhan amser fel un o arweinyr y tîm gwasanaethau ymwelwyr - dw i'n edrych ar ôl y tîm sy'n gyfrifol am groesawu neu'n edrych ar ôl unrhywun sydd yn ymweld a'r Ganolfan boed yn gwsmer, yn aelod o un o'r cwmnïau sy'n perfformio yn ein ardaloedd amrywiol neu yma ar gyfer cyhadledd.

Ges i sioc i weld faint o bobl oedd yn gweithio tu ôl i'r llenni yma pan ddechreuais i. Mae'n lle hyfryd i weithio a dwi'n teimlo'n lwcus i fod yn rhan o sefydliad môr bwysig ac mae gen i lot o ffrindau da yno a dw i wastad yn gweld gwynebau cyfarwydd o gwmpas y lle o ddydd i ddydd.

Dwyt ti byth yn gwbod pwy nei di weld. Weles i Nicky Wire o'r Manics yn ddiweddar yn gwylio un o'r perfformiadau am ddim ar lwyfan Glanfa gyda'i ferch!

Beth sy'n gwneud y ganolfan yn lle arbennig yn dy farn di?

Yr awyrgylch a'r amrywiaeth o bobl sydd yn ymweld â'r lle nid yn unig ar gyfer gwylio sioeau ond o ddydd i ddydd. Mae 'na wastad gerddoriaeth i'w chlywed o amgylch y lle boed ar lwyfan Glanfa neu os oes cwmniau neu unigolion yn ymarfer ar gyfer perfformiadau.

Mae'n lle aml bwrpas hefyd sydd yn denu'r cwmnïau gorau o ar draws y byd ond hefyd rhai o artistiaid gorau'r byd sy'n creu arddangosfeydd o amgylch yr adeilad. Roedd cael arddangosfa Pete Fowler yma y llynedd yn grêt i fi fel ffan o'r Super Furry Animals.

Mae'r ganolfan yn rhywbeth sy'n perthyn i Gymru gyfan gan ei fod erbyn hyn yn cynrychioli Caerdydd a Chymru led led y byd. Mae'r ffaith fod y Gymraeg i'w gweld yn glîr ar flaen yr adeilad yn hollbwysig fel bo'r ymwelwyr rhyngwladol yn gweld ein bod ni'n wlad gyda'n hiaith ein hunain.

Mae'r adeilad ei hun a'r pensaernïaeth wastad yn fy synnu. Mae'r gymysgedd o ddefnyddiau Cymreig, y pren, llechi, gwydr a'r copr yn cyfuno i greu adeilad eiconig iawn. Mae'r lleoliad yn ddelfrydol hefyd ac mae bae Caerdydd wedi newid am y gorau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr arddangosfa o waith Peter Fowler y llynedd 'yn grêt', yn ôl Rhydian

Beth neu bwy hoffet ti weld yn dod i'r ganolfan yn y blynyddoedd nesa?

Mae'n anodd i feddwl am rhywun neu rywbeth sydd heb ymweld ond fe fyddwn i yn bersonol yn caru gweld rhywun enfawr o'r byd cerddorol fel George Michael, Billy Joel neu Adele yn 'neud rhywbeth bach yn wahanol yno.

Pwy a wyr, ond mae'n gyfnod cyffrous iawn ac mae'n anodd credu weithiau bod rhai o'r digwyddiadau yma yn digwydd ar y stepen drws. Pen-blwydd hapus ac ymlaen i'r deng mlynedd nesaf, a mwy!

Straeon perthnasol