Newidiadau 'peryglus' i'r gwasanaethau prawf

Cyhoeddwyd

Mae newidiadau i wasanaethau prawf yn "beryglus a diangen," yn ôl AS Plaid Cymru, Elfyn Llwyd.

O fis Rhagfyr ymlaen bydd cytundebau'n cael eu trosglwyddo ac erbyn 2015 bydd 70% o wasanaethau prawf Cymru a Lloegr yn cael eu rhedeg gan gwmnïau preifat ac elusennau.

Yn ôl Llywodraeth y DU, bwriad y newidiadau yw lleihau cyfraddau ail-droseddu a chreu system gadarn.

Ond yn aelod o'r pwyllgor cyfiawnder, mae Elfyn Llwyd yn poeni am ddiogelwch y cyhoedd ac yn cwestiynu cymhelliant y Llywodraeth.

"Mae hwn yn ddatgymalu ar wasanaeth uchel ei barch oherwydd rhesymau dogmatig. Mewn geiriau eraill - er budd preifat nid er lles cyhoeddus."

Mae NAPO Cymru, undeb y swyddogion prawf, yn gwrthwynebu'r newidiadau ac yn rhybuddio bod ardaloedd gwledig Gogledd Cymru, Aberhonddu ac Aberystwyth yn sicr o ddioddef.

Dywedodd yr undeb fod y system newydd yn cyfyngu ar allu staff i gyflenwi dros dro yn sgil absenoldeb ac yn golygu bod mwy o amser yn cael ei dreulio'n teithio o le i le a llai o amser wrth ddelio ag achosion.

'Ymdopi?'

Dywedodd cyd-gadeirydd NAPO Cymru, Tracey Worth: "O ran lleoliadau fel Aberhonddu mae aelodau'n dweud mai dim ond dau swyddog prawf sydd yno nawr.

"Wrth dorri'r swyddfa'n ddau hanner, sawl swyddog sydd ar ôl? Sut wyt ti'n ymdopi gyda absenoldeb o'r gwaith? Beth fydd yn digwydd wrth i achos godi?"

Mae'r llywodraeth yn dweud bod y newidiadau'n creu system fwy effeithiol.

Dywedodd y Gweinidog Carchardai, Gwasanaethau Prawf ac Adsefydlu, Andrew Selous AS, fod modd i wirfoddolwyr, cymunedau a'r sector breifat gydweithio fel y bydd y cyfraddau ail-droseddu yn is.

"Mae ail-droseddu wedi bod yn gyndyn o uchel, nid oes cwymp sylweddol wedi bod mewn ffigyrau ers degawd.

"Mae llywodraeth gyfrifol yn ymateb i hyn ac nid gwneud yr un peth dro ar ôl tro. Mae'r llywodraeth yn ceisio lleihau'r ffigyrau, buddsoddi yn y system, cyfuno ffyrdd newydd o weithio a chadw'r gorau o'r hyn sydd gan y sector gyhoeddus i'w gynnig."

Wales Report, 10:35pm ar BBC One.

Straeon perthnasol