Ymchwilio i honiadau yn erbyn nyrsys

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad ar droed yn dilyn honiadau bod nyrsys mewn ysbyty wedi rhoi cyffuriau i gleifion oedrannus er mwyn sicrhau noson dawel yn y gwaith.

Mae'r heddlu wedi trosglwyddo adroddiad i wasanaeth Erlyn y Goron ynglŷn â chyhuddo nyrsys yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dilyn honiadau eu bod wedi rhoi cyffuriau i gleifion bregus heb ganiatad na phresgripsiwn.

Mae nyrs oedd yn gweithio yn yr ysbyty eisoes wedi honni bod cleifion yn derbyn cyffuriau heb bresgripsiwn, ac mae'r ysbyty wedi cyfaddef i hynny ddigwydd yn achos Lillian Williams, 82 oed, yn dilyn ymchwiliad Diogelu Oedolion Bregus i'w marwolaeth.

'Gwneud bywyd yn haws'

Dywedodd ei mab, Gareth, bod nyrsys wedi dweud wrtho, cyn marwolaeth ei fam ym mis Awst 2012, bod cleifion oedrannus ar ei ward yn derbyn y cyffuriau sedatif cryf Zopiclone a Temazepam.

Yn ôl Mr Williams: "Dywedodd nyrs ei bod hi wedi gweld cleifion yn derbyn cyffuriau di-angen heb bresgripsiwn gyda'r nos yn rheolaidd, a hynny er mwyn gwneud bywyd yn haws i'r gweithwyr ar y shifft nos.

"Dywedais wrth y nyrsys bod meddyg fy mam wedi addo na fyddai'n derbyn cyffuriau sedatif heb bresgripsiwn neu ganiatad.

"Dywedodd y nyrsys ei bod hi'n iawn i'r meddyg addo'r amhosibl, ac yna gerdded i ffwrdd, ond mai nhw sy'n gorfod ymdopi gyda'r cleifion drwy'r nos.

"Yn ôl un nyrs mae nifer o'r bobl sy'n derbyn y cyffuriau yn wael iawn ac yn fregus iawn, a phe baen nhw'n derbyn y cyffur anghywir, gallai hynny eu lladd."

Ystyried adroddiad

Ddydd Sadwrn rhyddhaodd Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Erlyn y Goron ddatganiad ar y cyd ynglŷn â'r honiadau bod cleifion oedrannus wedi derbyn cyffuriau heb ganiatad na phresgripsiwn.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i gwynion ynglŷn â safon y gofal dderbyniodd Lillian Williams yn ystod ei chyfnod yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr yn 2010 ac yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn 2012.

"Tra bod Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi bod mewn cyswllt â Heddlu De Cymru yn ymwneud â'r rhan honno o'r ymchwiliad, nid yw'r heddlu wedi gofyn am gyngor ynglŷn ag unrhyw gyhuddiadau ffurfiol. Yng nghanol mis Tachwedd, derbyniodd Gwasanaeth Erlyn y Goron adroddiad gan Heddlu De Cymru, gan ofyn am ein sylwadau ynglŷn â'u canfyddiadau, ac mae'r adroddiad hwnnw'n cael ei ystyried ar hyn o bryd.

"Yn ddiweddar rydym ni wedi derbyn gohebiaeth ar y mater gan Aelodau Cynulliad a chynrychiolwyr teulu'r claf. Felly, ni fyddai'n addas gwneud sylw pellach tan ein bod ni wedi ymateb yn uniongyrchol i'r ymholiadau hynny."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: "Rydym yn ymwybodol bod ymchwiliad gan yr heddlu ar droed, ac rydym wedi bod yn cydweithio gyda'r ymchwiliad hwnnw.

"Ni fyddai'n addas gwneud unrhyw sylw pellach tan i'r ymchwiliad ddod i ben."