Ysbyty Maelor: Oedi yn sgil Cynnydd o 30% mewn cleifion

Cyhoeddwyd
Llun llyfrgell o gerbydau ambiwlans tu allan i Ysbyty Maelor, Wrecsam

Rhesi o gerbydau ambiwlans, dim digon o welyau - adroddiadau bod anhrefn llwyr yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Cadarnhaodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod mwy o oedi na'r hyn sy'n arferol yn yr ysbyty brynhawn Llun.

Yn ôl llygad dystion a gysylltodd â BBC Cymru, roedd y sefyllfa dros amser cinio yn "anrhefn llwyr". Roedd cymaint â 12 cerbyd ambiwlans mewn rhes tu allan i uned ddamweiniau'r ysbyty ynghyd a dau gar ambiwlans a dau o geir Heddu Gogledd Cymru.

Roedd y tyst hefyd yn dweud nad oedd gwelyau ar gael yn Ysbyty Maelor Wrecsam a bod hyn yn ychwanegu at y sefyllfa.

Yn ôl y Bwrdd Iechyd roedd wythnos diwethaf yn gyfnod prysur, gyda 30% yn fwy o bobl yn dod drwy ddrysau'r Uned Ddamweninau na'r hyn sy'n arferol.

'Dan bwysau'

Yn ôl Tim Lynch - un o uwch-swyddogion y bwrdd iechyd:

"Mae'r cynnydd yn y nifer o gleifion wythnos diwethaf wedi golygu bod wardiau'r ysbyty dan bwysau, ac wrth geisio cael gwelyau i gleifion newydd dyma sydd wedi arwain at yr oedi yn cael pobl i mewn i'r Uned Ddamweiniau."

"Rydym yn ceisio cael rhagor o welyau dros dro yn yr ybsyty i ehangu'r ddarpariaeth, ond wrth wneud hyn mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod yn gallu dod a digon o nyrsus i mewn er mwyn gofalu am y clefion yn y gwelyau newydd ychwanegol, yn ddiogel."

Ar adeg anodd fel hyn, yr apêl gan y Bwrdd Iechyd ydi i bobl ddefndyddio'r Gwasanaeth Iechyd mewn ffordd gyfrifol.

Mae pobl yn cael eu hatgoffa i wneud defnydd o wasanaeth Galw Iechyd Cymru, y gwasanaeth meddygon tu hwnt i oriau arferol, a fferyllfeydd. Mae'r rhain i gyd ar gael i drin mân anafiadau a salwch nad yw'n ddifrifol.