George Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

George Osborne

Am 12.30 ddydd Mercher fe fydd George Osborne yn codi ar ei draed yn Nhŷ'r Cyffredin er mwyn cyhoeddi ei ddatganiad Hydref olaf yn y Senedd hon.

Cyfle delfrydol i'r Ceidwadwyr droi'r ddadl wleidyddol yn ôl at yr economi, pwnc fydd yn ganolog i'w hymgyrch etholiadol.

Yn ddelfrydol, gyda'r Nadolig yn agosáu ac etholiad ymhen 5 mis byddai'r Canghellor yn tynnu ychydig o anrhegion i'r etholwyr allan o'i sach - neu focs coch.

Ac fe fydd yna rywfaint o newyddion da ar yr economi, gyda chyhoeddiad gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol - sef corff sy'n asesu sefyllfa economaidd Prydain bod twf i fyny o 2.7% i 3%.

Fe fydd rhagolygon treth Cymru hefyd yn cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf, gan gynnwys treth incwm, treth stamp ar dir a threth tirlenwi - trethi fydd yn cael eu datganoli.

Mae disgwyl i'r rhagolygon, a'r hyn y maen nhw'n ei awgrymu am gryfder economi Cymru a faint o arian fydd yn dod i Gymru, gael eu trafod gan wleidyddion wrth symud at y cyfnod nesaf o ddatganoli.

Ond er gwaetha'r ffaith bod economi Prydain yn tyfu yn gyflymach nag unrhyw wlad arall yn yr G7, mae sach ariannol George Osborne yn wag, a hynny oherwydd bod disgwyl i'r diffyg, sef y gwahaniaeth rhwng faint rydyn ni`n ei wario a faint rydyn ni`n casglu mewn trethi, fod tua £9bn yn uwch na'r disgwyl.

Does ganddo felly ddim cymaint i`w wario, ac mae hefyd yn golygu y bydd y toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn parhau ymhell i mewn i'r Senedd nesaf.

Felly mae'r gwaethaf eto i ddod, ond glywch chi mo George Osborne yn gweiddi am hynny yn ei ddatganiad. Nid dyna'r neges o ewyllys da mae'r canghellor eisiau i'r etholwyr ei chlywed cyn y Nadolig, a dyw o ddim eisiau dychryn yr etholwyr yn ormodol cyn yr etholiad.

Amser am newid?

Ac felly cyn y newyddion drwg da ni wedi gweld cyfres o gyhoeddiadau yn y dyddiau diwethaf ynglŷn â ffyrdd newydd, prosiectau ynni mawr ac arian i'r gwasanaeth iechyd.

Ar yr olwg gyntaf mae'n edrych fel bod yna ddigon o arian ym mhot y canghellor, ond mewn gwirionedd ail adrodd hen gyhoeddiadau mae o a phrin iawn yw'r arian newydd.

Mae'r blaid Lafur yn dweud bod hyn oll yn brawf nad yw cynllun economaidd y canghellor wedi gweithio ac yn pwysleisio bod rhaid cynyddu cyflogau a safonau byw pobl os yw'r diffyg yn mynd i leihau.

Bydd y canghellor yn gobeithio perswadio'r etholwyr bod ei gynllun yn gweithio, ond gyda gwaith eto i'w wneud na ddylen nhw ystyried newid llywodraeth eto. Y peryg yw wrth gwrs bod ei fethiant i gael gwared a'r diffyg o fewn y senedd hon fel ag yr addawodd, yn golygu y bydd rhai etholwyr yn ystyried ei bod hi'n amser i roi cyfle nawr i'r blaid Lafur.

Y gwirionedd yw, y bydd pwy bynnag sydd mewn grym fis Mai nesaf yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn am doriadau cyhoeddus. Ac ar hyn o bryd does yna'r un blaid yn bod yn hollol onest ynglŷn â ble yn union y bydd yr esgid yn gwasgu.

Straeon perthnasol