Cwest arennau: rheithfarn naratif

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart, ond trydydd Darren Hughes

Mae'r crwner yn y cwest i farwolaeth dau ddyn fu farw wedi iddyn nhw dderbyn arennau newydd, wedi cofnodi rheithfarn naratif.

Mae bron i flwyddyn ers i Robert Stuart, o Gaerdydd, a Darren Hughes, 42, o Ben-y-bont ar Ogwr, farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth archwiliad post mortem ddangos bod llyngyr parasitig ar ymennydd Mr Stuart a Mr Hughes.

Mae arbenigwyr wedi dweud y byddan nhw'n cwrdd i drafod pa wersi sydd angen eu dysgu o'r achos.

Roedd teuluoedd Mr Stuart a Mr Hughes wedi dweud na fydde'r dynion wedi bwrw 'mlaen â'r trawsblaniadau petaen nhw'n gwybod am hanes meddygol y rhoddwr - dyn alcoholig fu farw o lid yr ymennydd.

Daeth y crwner i'r canlyniad bod y ddau ddyn wedi cydsynio i dderbyn yr organau.

Yn ei reithfarn naratif dywedodd bod Mr Hughes a Mr Stuart wedi marw o ganlyniad anfwriadol i ymyrraeth feddygol angenrheidiol.

Wedi eu gwrthod

Clywodd y cwest honiadau nad oedd Mr Hughes na Mr Stuart wedi cael gwybod am gyflwr y dyn cyn iddyn nhw gael y trawsblaniadau yn yr ysbyty.

Yn ôl y teuluoedd, fe gawson nhw wybod ar ôl i'r dynion farw bod organau'r rhoddwr wedi eu gwrthod gan sawl ysbyty arall.

Disgrifiad o’r llun,
Teuluoedd Robert Stuart a Darren Hughes wedi'r cwest

Mae cynrychiolwyr ar ran yr ysbyty yn mynnu bod meddygon wedi dweud wrth y dynion am natur yr aren fyddai'n cael ei thrawsblannu cyn y llawdriniaethau.

Yn ystod y cwest, fe glywodd y llys gan y llawfeddyg gyflawnodd y trawsblaniadau.

Dywedodd Argiris Asderakis wrth Llys Crwner Caerdydd ei fod yn "flin iawn" ac yn breuddwydio am gael "troi'r cloc yn ôl".

Ar ddiwedd y cwest, dywedodd teuluoedd y ddau fu farw nad dyma ddiwedd y mater, a'u bod yn ystyried dwyn achosion sifil am esgeulustod.

Er hynny roedden nhw'n dweud bod yr hyn ddigwyddodd yn anghyffredin dros ben, ac na ddylai'r digwyddiad rwystro pobl rhag rhoi eu horganau.

'Digwyddiad ofnadwy'

Yn dilyn y cwest, dywedodd Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: "Ar ran pawb yn y bwrdd iechyd fe hoffem anfon ein cydymdeimlad dwysaf i'r teuluoedd gafodd eu heffeithio gan y drychineb hwn.

"Roedd hwn yn ddigwyddiad ofnadwy, ac un o'i fath sydd heb ei gofnodi o'r blaen. Cafodd y trawsblaniadau eu cwblhau gyda'r bwriad gorau ond fe fu farw dau glaf yn drasig. Mae'n ddrwg iawn gennym am eu colled."

Ychwanegodd Mr Cairns: "Nid oes dim yr ydym yn ei ddweud heddiw yn gallu dad-wneud yr hyn ddigwyddodd, nac ysgafnhau poen a cholled i deulu a ffrindiau'r cleifion. Fe allwn, fodd bynnag, wneud yr hyn oll ag y gallwn i ddysgu o'r drychineb hwn a rhannu'r hyn sydd wedi cael ei ddysgu gyda'r holl gymuned trawsblaniadau.

"Mae'n bwysig i gofio mai hwn oedd y digwyddiad cyntaf trasig o'i fath a does 'na ddim byd fel hyn wedi digwydd yn yr uned nag yn unman arall cyn hyn.

"Rydym yn hyderus fod yr uned yn ddiogel ac yn cynnig gofal o safon uchel ac rydym yn derbyn cysur o'r ffaith fod canlyniadau yn dangos lefelau sylweddol uwch o gleifion yn goroesi o gymharu gyda chyfraddau goroesi ar gyfartaledd."

Straeon perthnasol