Comisiynydd yn galw am gryfhau mesur trais yn y cartref

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gryfhau'r mesur ar drais yn y cartref.

Dywed Alun Michael ei fod am i weinidogion ail ystyried rhan o'r mesur oedd yn ymdrin â'r byd addysg.

Yn wreiddiol roedd Mesur i Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn cynnwys cymal oedd yn ei gwneud yn orfodol i ysgolion ddarparu addysg ar berthynas iach.

Ar y pryd cafodd y mesur oedd am fynd i'r afael a thrais yn erbyn menywod a merched ei ddisgrifio fel mesur "blaengar oedd yn torri tir newydd".

Pan gafodd y mesur ei gyflwyno yn y cynulliad ar ddechrau 'r haf, roedd y cymal yn ymwneud ag addysg wedi ei ollwng.

Dywedodd Alun Michael wrth raglen The Wales Report ar BBC Wales y byddai cynnwys y cymal ar addysg yn gam ymlaen tuag at geisio rhwystro pobl ifanc rhag dilyn trywydd trais yn y cartref.

"Fel mae o wedi ei gyflwyno dwi ddim yn credu ei fod mor gryf â fersiwn y Papur Gwyn, ond rwy'n argyhoeddedig fod gweinidogion yn benderfynol o wneud y peth cywir.

'Cryfhau deddfwriaeth'

"Rwy'n credu fod yr hyn mae Leighton Andrews am ei wneud er mwyn cryfhau'r mesur yn gam i'r cyfeiriad cywir."

Leighton Andrews, yw'r gweinidog sy'n gyfrifol am y mesur, ac mae o'n dweud ei fod eisoes wedi cryfhau'r ddeddfwriaeth.

"Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol roi gwybod i Lywodraeth Cymru beth yn union mae ysgolion yn ei wneud i fynd i'r afael a'r pwnc trais yn y cartref.

"Mae'n gyfnod cynnar o ran llunio'r mesur, ac rwyf eisoes wedi dweud fy mod am gynnig gwelliant fydd yn caniatáu i ni ddelio gyda materion addysgiadol.

"Ac mae hynny'n golygu bod dyletswydd ar awdurdodau lleol i roi gwybod beth sy'n digwydd o ran yr ysgolion."

Cafodd chwaer Nadia Salaman, Assia Newton ei thagu i farwolaeth gan ei gŵr, a hynny ar ôl degawdau o gam-drin.

Dywedodd hi wrth y BBC fod addysg yn holl bwysig wrth geisio sicrhau nad yw pobl ifanc yn diweddu mewn perthyna sy'n dreisgar.

"Mae angen addysgu pobl ynglŷn â beth yw trais, a beth na sy'n dderbyniol mewn perthynas."

Cafodd y penderfyniad i ollwng y cymal ar addysg o'r mesur ei feirniadu gan adroddiad Pwyllgor Manylion Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Bydd y Wales Report i'w weld ar BBC Wales am 22:35

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol