Cyngor wrth gyfri cost y Nadolig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Nadolig yn gallu bod yn gyfnod drud dros ben

Mae wedi bod yn flwyddyn digon anodd i nifer yn ariannol, gyda'r esgid yn gwasgu ym mhob mathau o ffyrdd wrth i'r economi barhau i geisio sefydlu ei hun unwaith eto. Dyw cyfnod y Dolig yn sicr ddim yn eithriad, wrth gwrs, gyda chymaint o gostau ychwanegol.

Ar draws Cymru, mae nifer o gynghorau a sefydliadau'n ceisio rhoi cymorth i bobl reoli eu harian ar adegau fel hyn. Dros y misoedd diwetha' mae Cyngor Ynys Môn wedi bod yn cynnal digwyddiadau penodol i sôn am ddelio â chostau'r Ŵyl.

Cheryl Appleton-Owen, o'r cyngor, fu'n esbonio pam bod angen sesiynau o'r fath:

"Penderfynodd Cyngor Sir Ynys Môn gynnal y digwyddiad i dynnu sylw at gost y Nadolig a'r effeithiau dinistriol y gall costau uchel neu fenthyca anghyfreithlon ei gael ar aelwyd," meddai.

"Mae'r Nadolig yn amser drud iawn o'r flwyddyn ac mae cyllidebau teuluoedd yn cael eu hymestyn i'r eithaf.

"Mae effaith newidiadau i fudd-daliadau a phris cynyddol ynni yn rhoi pwysau ar deuluoedd ac roeddem yn teimlo bod angen i ni wneud rhywbeth i helpu."

Pwysau ar deuluoedd

Cyfeiriodd Ms Appleton-Owen at y ffaith bod y pwysau'n arbennig ar rieni dros y Nadolig.

"Mae'r dymuniad i roi'r gorau i'w plant yn gallu gyrru rhai pobl i or-wario," meddai.

"Hefyd pan mae'r plant gartref o'r ysgol yn ystod y gwyliau, mae hyn yn golygu costau ychwanegol, er enghraifft y bwyd ychwanegol sydd angen ei brynu achos byddai rhai plant wedi bod yn derbyn prydau ysgol am ddim ac yn mynychu Clybiau Brecwast yn ystod y tymor.

"Mae yna hefyd gynnydd mewn costau tanwydd ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

"Mae pobl yn tueddu i aros tu fewn i ddianc rhag tywydd y gaeaf, a does ganddyn nhw ddim arian 'sbâr' gan eu bod wedi ei wario ar anrhegion."

Cyfrif Cynilo Nadolig

Prif gyngor Ms Appleton-Owen yw cynilo: "Rhowch ychydig i ffwrdd bob wythnos a bydd hyn yn adio i fyny erbyn diwedd y flwyddyn.

"Edrychwch i weld a yw eich undeb credyd lleol yn cynnig Cyfrif Cynilo Nadolig - dyw'r cyfrif ddim yn caniatáu mynediad at eich cynilion tan y Nadolig, felly mae'n ffordd ardderchog o gadw arian.

"Yma ar Ynys Môn 'da ni'n ffodus i fod yn aelodau o Undeb Credyd Gogledd Cymru, sy'n cynnig y cyfrif hwn.

"Os ydych yn cael trafferth gyda dyledion dylech geisio cael cymorth cyn gynted â phosibl.

"Peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod."

'Talu cymaint o log'

Disgrifiad o’r llun,
Mae undebau credyd yn cynnig cyfrif cynilo sydd yn benodol ar gyfer y Nadolig

Un sydd wedi cael cymorth gan undeb credyd yw 'Amanda', o Wrecsam - doedd hi ddim am roi ei henw iawn.

Mae'n rhiant sengl â chanddi fab ifanc ac mae hi ar fudd-daliadau ar hyn o bryd, ond yn gobeithio mynd yn ôl i'r gwaith cyn bo hir.

"Dwi erioed wedi mynd i drafferthion ond dwi wedi meddwl 'Beth dwi'n mynd i neud?' gyda'r Nadolig yn dod," meddai.

"Mae stwff Nadoligaidd ar y teledu drwy'r adeg ar hyn o bryd ac mae fy mab yn gweld yr hysbysebion ac yn gofyn am bethau. Dyna sut mae plant."

Mae Amanda wedi benthyg arian gan undeb credyd yn Wrecsam er mwyn ymdopi â chostau'r Nadolig.

"Mae'r gyfradd llog yn isel," meddai. "Mae'r arian i'w dalu'n ôl yn mynd yn syth o'm cyfrif.

"Mae gen i ffrind sydd wedi benthyg arian o wahanol lefydd ac mae'n talu cymaint o log.

"Yn bersonol bydden i bob amser yn mynd at undeb credyd. Rydych yn talu llai ar y cyfan, mae'r ddyled yn mynd lawr yn gyflymach ac mae gennych fwy o reolaeth."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol