Pwyll cyn postio ar y we

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhes flaen, chwith i'r dde: Elin Cain a Llinos Elen; Rhes gefn, chwith i'r dde: Geraint Strello (BT) a Guto Williams (Urdd)

Bron yn ddyddiol rydyn ni'n clywed am sylwadau sarhaus yn cael eu rhoi ar y we gan rywun yn rhywle.

Yn amlach na pheidio mae cyhoeddi pethau ar wefannau cymdeithasol yn gallu arwain at bob math o broblemau, weithiau gyda chanlyniadau difrifol iawn.

I geisio annog pobl - yr ifanc yn enwedig - i feddwl ddwywaith am yr hyn maen nhw'n ei ysgrifennu ar y we, mae criw o ddisgyblion o Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda wedi mynd ati i gynhyrchu fideo newydd.

Diben 'Stori Seren' ydi codi ymwybyddiaeth o'r perygl wrth rannu negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol heb ystyried y goblygiadau.

Mae'r fideo wedi ei noddi gan gynllun Diogelwch ar y We BT, ac mae'n dilyn hanes merch sydd yn rhoi statws byrbwyll ar Facebook, sydd wedyn yn arwain iddi golli ffrindiau a pharch.

Bu swyddogion Urdd Gobaith Cymru'n cynorthwyo'r disgyblion Blynyddoedd 12 a 13 i roi eu syniadau ar y sgrîn.

'Dweud pethau heb feddwl'

Un o'r criw oedd yn rhan o'r prosiect oedd Elin Cain, a ddywedodd: "Dwi'n meddwl fod angen codi ymwybyddiaeth o beth sy'n cael ei ddweud ar y we - mae pobl yn dweud pethau heb feddwl.

"Maen nhw'n meddwl ei fod yn hollol wahanol i ddweud rhywbeth mewn person ond dydy o ddim - a phan 'da chi'n deud rhywbeth ar y we mae o yna am byth.

"Mi oeddem yn teimlo fod hon yn neges bwysig oedd angen ei rhannu."

Ychwanegodd Llinos Elen, oedd hefyd yn un o'r criw fu'n gweithio ar y fideo: "Pwyllwch cyn Postio oedd slogan y fideo ac yn sicr mae gweithio ar y prosiect yma wedi ein gwneud ni'n llawer mwy ymwybodol fod angen pwyllo cyn rhoi statws byrbwyll."

Cafodd y criw gyfle i ddangos y fideo i gynrychiolydd o BT ddydd Llun, a chael sesiwn holi ac ateb yn trafod pa effaith gafodd y cynllun a'r broses o'i greu arnynt yn eu bywydau bob dydd.

Partneriaeth 'werthfawr'

Geraint Strello yw Rheolwr Polisi Iaith Gymraeg BT: "Mae hwn yn rhan o gynllun tair blynedd mewn partneriaeth gyda'r Urdd. Mae diogelwch ar y we yn rhywbeth ydym ni'n ei gymryd o ddifri a phwy well i gyfleu'r neges hon na'r bobl ifanc eu hunain - mae'r fideo yn cyfleu neges glir a chryf.

"Mae'n bwysig i ni fod yn siarad gyda'r bobl ifanc eu hunain a dyna pam fod y bartneriaeth gyda'r Urdd mor werthfawr i ni."

Dywedodd Guto Williams, Swyddog Datblygu Eryri - oedd yn arwain y prosiect ar ran yr Urdd: "Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan ganolog o'n gwaith ni ac o fywydau pobl ifanc, ac roedd yn bwysig ein bod ni yn cynnig llwyfan i'r bobl ifanc gael cyfleu eu neges a bod eu llais nhw yn cael ei glywed.

"Rydym nawr yn awyddus i rannu'r fideo yma gyda'n aelodau ar draws Cymru."

Mae fideo 'Stori Seren' i'w weld ar You Tube ac ar dudalennau Facebook a Twitter Urdd Gobaith Cymru.