Trefn newydd casglu biniau 'yn llwyddiant'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Steffan Jones uwch-reolwr gwastraff yn Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd (ar y chwith) a'r Cyngh. Gareth Roberts sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd ar y cabinet

Cyngor Gwynedd oedd y cyntaf yng Nghymru i gasglu sbwriel bob tair wythnos yn lle bob dwy, ac mae'n ymddangos fod y drefn newydd wedi bod yn llwyddiant mawr.

Cafodd y drefn ei chyflwyno yn ardal Dwyfor, ac yn ystod y mis llawn cyntaf ers y newid, mae 22% yn llai o wastraff wedi ei roi yn y bagiau duon, ac mae 6% yn fwy o nwyddau wedi cael eu hail-gylchu.

Pe bai'r tueddiad yma yn parhau am flwyddyn gyfan byddai'r cyngor yn arbed £100,000 mewn treth tirlenwi, a phan fydd ardaloedd Meirionnydd ac Arfon yn ymuno â'r cynllun gallai'r arbediad fod cymaint â £400,000 y flwyddyn.

Diolchgar

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, yr Aelod dros yr Amgylchedd ar Gabinet Cyngor Gwynedd:

"Fel Cyngor, rydan ni'n hynod o ddiolchgar i bobl Dwyfor am eu hymateb i'r newid yma. O gofio bod cymaint o bobl Dwyfor eisoes yn ailgylchwyr brwd cyn y newid, mae'r cynnydd pellach yma mewn cyfraddau ailgylchu a chasglu gwastraff bwyd yn rhywbeth y mae ganddyn nhw bob hawl i ymfalchïo ynddo.

"Rydan ni'n falch hefyd fod y gwaith caled a gafodd ei wneud i sicrhau trawsnewidiad effeithiol a didrafferth wedi talu ar ei ganfed.

"Roedd yr ymdrech hon yn cynnwys gwrando ac ymateb yn gadarnhaol i'r adborth a gyflwynwyd gan dros 2,500 o bobl leol i arolwg trigolion a gafodd ei gynnal yn y gwanwyn.

"Er enghraifft, rydan ni wedi trefnu casgliadau wythnosol arbennig o glytiau babi o gartrefi efo plant bach; wedi anfon pecynnau gwybodaeth manwl yn esbonio'r newidiadau i bob cartref yn Nwyfor, ac wedi cynnal ein hymgyrch gyfryngau cymdeithasol fwyaf erioed i anfon y neges i filoedd o ddefnyddwyr Facebook a Twitter yn yr ardal.

"Yn wyneb hyn i gyd, ein neges i bobl Dwyfor yn syml, yw: Diolch Dwyfor a daliwch ati efo'r gwaith da!"

Disgrifiad o’r llun,
Rhai o weithwyr Antur Waunfawr yn didoli plastig.

Gweithwyr Antur Waunfawr sy'n gwenud y gwaith didoli, dywedodd Huw Davies dirprwy brif-weithredwr yr Antur:

"Da ni'n gweithio ar y cyd efo Cyngor Gwynedd ers saith mlynedd bellach, mae ganddo ni wyth o weithwyr yn gweithio yn didoli'r plastic sy'n dod o'r bocs glas.

"Mae'n gyfle i'n gweithwyr ni sydd ag anableddau gyfrannu i'r gymuned."

Fideo

Mae'r cyngor wedi paratoi fideo yn dangos pa mor llwyddiannus mae'r drefn newydd o gasglu sbwriel bob tair wythnos wedi bod yn ardal Dwyfor, ac mae plant o ysgol Llanbedrog wedi cymryd rhan yn y fideo.

Mi oedd yna rywfaint o wrthwynebiad ar y dechrau i'r drefn newydd o gasglu sbwriel bob tair wythnos.

Chwe wythnos yn ddiweddarach, does yna ddim cwynion o gwbl wedi dod i law yn ôl y cyngor.

Fis Mawrth mi fydd y drefn o gasglu sbwriel bob tair wythnos yn dechrau yn ardal Meirionnydd, ac yn Arfon yn yr hydref.

Gobaith y cyngor ydi y bydd pobol yr ardaloedd hynny yn ymateb yr un mor gadarnhaol ag y gwnaeth pobl Dwyfor.

Straeon perthnasol