Ymateb 'rhagorol' i ailgylchu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cymru'n ailgylchu mwy na nifer o wledydd eraill yn Ewrop

Mae Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol wedi datgan fod ymateb pobl Cymru i ailgylchu wedi bod yn 'rhagorol', ond fod angen gwneud mwy eto.

Yn dilyn ymchwiliad Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, darganfuwyd fod cyfradd ailgylchu ar gyfer gwastraff trefol yng Nghymru wedi codi o 10% yn 2005, i 54% yn 2013/14.

Fel cenedl, mae Cymru yn cyflawni un o'r cyfraddau ailgylchu uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd, ond mae'r llywodraeth yn dweud bod angen gwneud mwy i gyrraedd targedau sy'n gynyddol heriol.

Er y gwelliant o ran cyrraedd targedau ar draws y wlad, ni chyrhaeddodd naw o'r 22 awdurdod lleol y targed o 52% ar gyfer 2012/13.

Dywedodd y Pwyllgor y gallai gostwng casgliadau gwastraff 'bag du' wella cyfraddau ailgylchu eto, ac er y gellid defnyddio cosbau ariannol yn y dyfodol, bod angen gweld a fydd ffyrdd eraill yn llwyddo gynta'.

Argymhellion

Mae'r Pwyllgor yn ogystal wedi gwneud argymhellion am sut y gallai'r llywodraeth sicrhau fod pobl Cymru yn parhau i ailgylchu mwy, gan gynnwys:

  • Comisiynu adolygiad annibynnol o'r 'glasbrint casgliadau' a'r dystiolaeth sy'n sail iddo;
  • Annog cydweithio rhwng awdurdodau lleol ar gasglu gwastraff y gellir ei ailgylchu;
  • Gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y wybodaeth ar gael i'r cyhoedd am ble mae'r gwastraff sy'n cael ei gasglu'n cael ei anfon;
  • Comisiynu ymchwil i'r berthynas rhwng y rhagamcanion ar gyfer lleihau gwastraff, incwm awdurdodau lleol o wastraff a gallu awdurdodau lleol i gyrraedd eu targedau ailgylchu;
  • Ymchwilio i'r achos o blaid sefydlu 'brocer' cenedlaethol ar gyfer gwerthu deunydd ailgylchu ar ran awdurdodau lleol;
  • Ystyried rhinweddau buddsoddi mewn ymgyrch genedlaethol i helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu.

'Dim llaesu dwylo'

Dywedodd Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ei fod yn galonogol gweld cymaint o frwdfrydedd am ailgylchu, yn enwedig gan bobl ifanc:

"Ymatebodd dros 3,000 o bobl i'r ymchwiliad hwn, yr ymateb mwyaf i unrhyw ymchwiliad yn y Cynulliad.

"Rydym wedi'n calonogi gan lefel y diddordeb a'r brwdfrydedd sy'n bodoli dros barhau i ailgylchu cymaint o'n gwastraff â phosibl.

"Ond, ni allwn laesu dwylo wrth wynebu'r her o gwrdd â chyfraddau ailgylchu uwch. Gall llywodraeth leol a'r llywodraeth genedlaethol wneud mwy i annog cyflawni'r cyfraddau uwch hyn.

"Mae'r ffaith bod cymaint o bobl ifanc wedi ymateb yn argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol. Rydym yn hyderus, os gall y Llywodraeth sicrhau seilwaith cywir, y gall Cymru barhau i gwrdd â'r her o greu llai o wastraff ac ailgylchu mwy."

Straeon perthnasol