Cam-drin: Angen rhoi gwybod i'r awdurdodau priodol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd deddfwriaeth sy'n dod i rym yn 2016 yn dweud bod yn rhaid i weithwyr ym maes plant ac oedolion bregus roi gwybod am amheuon o gam-drin posib.

Dywed Gweinidog Iechyd Cymru Mark Drakeford y bydd dyletswydd gyfreithiol newydd yn helpu i amddiffyn unigolion bregus.

Bydd y gofynion newydd yn ei wneud yn ddyletswydd ar athrawon, doctoriaid, gweithwyr cymdeithasol ac eraill i roi gwybod i awdurdodau lleol pe bai nhw'n credu bod risg o'r fath.

Oni bai bod hynny'n digwydd fe all gweithwyr penodol wynebu camau disgyblu, yn ôl deddf gafodd ei phasio ym mis Mai.

Esgeulustod

Ymhlith y rhai fydd yn cael eu heffeithio gan y newid i'r gyfraith mae swyddogion prawf, byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau iechyd, timau sy'n gweithio gyda throseddwyr ifanc, a'r heddlu.

Ar hyn o bryd does yna ddim gorfodaeth statudol ar asiantaethau i roi gwybod i'r gwasanaethau cymdeithasol am amheuaeth o achos o gam-drin pobl ifanc.

Fe allai swyddogion sy'n methu yn eu dyletswydd newydd i roi gwybod am ddigwyddiadau fel esgeulustod wynebu camau disgyblu am dorri cod ymddygiad proffesiynol.

"Mae'r rhain yn bwerau newydd sydd wedi eu llunio er mwyn cryfhau'r mesurau sydd eisoes yn bodoli i amddiffyn y plant ac oedolion mwyaf bregus yng Nghymru," meddai Mr Drakeford.

"Fe fydd y mesur yn helpu i sicrhau bod fframwaith cryfach yn hwyluso gwaith yr asiantaethau lleol i ddiogelu plant."