BBC Cymru Fyw

£30m i gymunedau difreintiedig Cymru

Published
image captionDywedodd Lesley Griffiths y byddai'r arian yn lleihau'r bwlch rhwng cymunedau Cymru
Bydd dros £30 miliwn yn cael ei roi i gymunedau difreintiedig yng Nghymru, yn dilyn cyhoeddiad gan y llywodraeth.
Bydd yr arian, cyfanswm o £31.7 miliwn, yn cael ei roi i 52 o ardaloedd yng Nghymru.
Y bwriad yw rhoi cymorth i rai o bobl mwyaf "bregus" y gymuned drwy "fynd i'r afael â thlodi a hyrwyddo addysg, iechyd a lles economaidd".
Mae disgwyl i'r arian gael ei ddosbarthu rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2016.
Bydd y swm mwyaf, £4,850,025, yn cael ei rannu gan wyth ardal yn Rhondda Cynon Taf, tra bod Caerdydd, Caerffili, Abertawe a Chasnewydd i gyd yn derbyn dros £2 miliwn yr un.
Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, y byddai'r arian yn "gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymuned ledled Cymru am flynyddoedd i ddod".
"Mae darparu £31.7 miliwn ar gyfer ein rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ystod cyfnod o doriadau yn y gyllideb na welwyd mo'i thebyg o'r blaen yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein cymunedau mwyaf bregus, a lleihau'r bwlch economaidd, addysgol a'r bwlch iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a'n hardaloedd mwyaf cyfoethog," meddai.
"Mae tlodi yn cael effaith ar fywydau gormod o bobl o lawer. Mae gormod o deuluoedd lle nad oes neb yn gweithio, ac yn methu â fforddio hanfodion sylfaenol fel gwresogi eu cartref yn ystod y cyfnod oer hwn.
"Mae mynd i'r afael â'r mater hwn yn flaenoriaeth i mi a'r Llywodraeth gyfan. Dyna pam mae ein Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi yn pennu ein targedau ar gyfer gwella'r canlyniadau ar gyfer teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi incwm isel."

Straeon perthnasol

  • £400,000 at ofal plant yng Ngymru