Hanner canrif o nofio ar fore Dolig

  • Cyhoeddwyd
nofio Porthcawl
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwisg rhai yn fwy addas nag eraill!

Am chwarter i hanner dydd ar ddydd Nadolig, mae'n debyg y bydd y mwyafrif ohonoch yng nghanol y paratoadau at eich cinio mawr.

Os oes rhai ohonoch ddim yn rhy awyddus i fod yn y gegin, ac awydd gwneud rhywbeth mentrus, efallai mai Porthcawl yw'r lle i chi.

Yno bydd y digwyddiad blynyddol lle mae cannoedd ar gannoedd o bobl yn llamu i'r môr i nofio, ac eleni mae mwy nag erioed am wneud hynny.

Mae hynny'n rhannol gan mai dyma'r 50fed flwyddyn i'r nofio mawr gael ei gynnal, ac mae'r pen-blwydd yn un pwysig i un o'r trefnwyr, Owen Richards. Dywedodd:

"Fy nhaid, Arlon Owens, oedd un o sylfaenwyr y digwyddiad ac o ganlyniad mae fy nheulu estynedig wastad ar y traeth ar fore Nadolig. Mae mam, fy chwaer a fy modryb wedi bod yn aelodau o'r pwyllgor gwirfoddol sy'n help mawr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl dros 1,000 o nofwyr eleni

Ym mhob tywydd

"Byddai Arlon yn mentro i'r môr bob tywydd, felly doedd y Nadolig ddim yn eithriad, ac ar ôl sgwrs gyda chyfaill am hybu Porthcawl a chefnogi busnesau lleol daeth y syniad o nofio er budd elusen ar y diwrnod.

"Yn y dyddiau cynnar roedd y nofwyr yn cwrdd ar y traeth, yn ysgwyd llaw, ac yna i mewn i'r môr tra bod rhai'n dod i wylio o'r lan. Dros y blynyddoedd mae'r digwyddiad wedi tyfu a bellach mae dros 1,000 o nofwyr yn ymgynnull.

"Mae'n waith caled trefnu'r holl beth. Mae'r pwyllgor yn codi llawer o arian i dalu unrhyw gostau, ac rydym yn dewis elusen bob blwyddyn a cheisio perswadio pobl i gael eu noddi i nofio.

"Yr elusennau fydd yn elwa eleni yw Tŷ Hafan a The Sandville.

"Ers y dechrau fyddwn i'n amcangyfrif bod y digwyddiad wedi codi tua £100,000, a phe bai bob nofiwr yn cofrestru a chodi £10, fe fyddai gennym £10,000 i roi eleni, ac fe fyddai hynny'n wych.

"Eleni rydym yn annog pobl i wisgo naill ai fel clown neu Lychlynwyr! Byddai Arlon bob tro'n gwisgo fel clown ar ddydd Dolig, ac roedd un arall o aelodau'r pwyllgor sydd wedi ein gadael - Dai Thomas - yn cael ei adnabod fel 'The Viking' oherwydd ei farf llaes."

Disgrifiad o’r llun,
Er gwisgoedd amrywiol y llynedd, mae'r trefnwyr yn annog thema o glowniau a Llychlynwyr eleni!

Gŵyl San Steffan

Y traddodiad yn Ninbych-y-Pysgod yw nofio yn y môr ar Ddydd Gŵyl San Steffan, ac mae digwyddiad eleni'n un pwysig i'r trefnwyr yno hefyd.

Wrth i gannoedd o bobl fynd i'r dŵr 10 mlynedd yn ôl, roedd un cyfreithiwr lleol, Paul Cowper, a'i deulu yn ffodus dros ben i ddianc o'r tswnami yn Sri Lanka.

Arweiniodd y profiad yna at sefydlu elusen START (Sri Lanka Trust to Aid and Rebuild Tangalle), sydd eisoes wedi codi £75,000 i amryw brosiectau yn y dref honno.

Fe fydd e a nifer o gefnogwyr yn gwisgo crysau-T ar gyfer y digwyddiad eleni yn Sir Benfro er mwyn atgoffa pobl o'r tswnami a'r holl fywydau a gollwyd.

Bydd criw Dinbych-y-Pysgod yn llamu i'r môr am 11:30 fore Gwener.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gar
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Walrus Dip ym Mhenbre yn denu cannoedd o nofwyr yn flynyddol hefyd

Ymhellach i'r dwyrain fe fydd criw'r Walrus Dip yn gwneud yr un peth am 11:00 ar draeth Cefn Sidan ym Mhenbre, Sir Gâr.

Ers i'r digwyddiad gael ei gynnal am y tro cyntaf yn 1984, mae'r trefnwyr wedi codi miloedd ar filoedd o bunnau i amryw elusennau, ac er fod croeso i wisg ffansi o bob math, mae'n debyg mai cannoedd o bobl mewn gwisg Siôn Corn fydd yn ymddangos eto.