Carwyn Jones: 'Cymru ar y llwyfan rhyngwladol'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones: '... fe ddaeth y byd i Gymru'

Yn ei neges flwyddyn newydd mae Prif Weinidog Cymru yn edrych yn ôl ar flwyddyn pan adawodd Cymru ei hôl ar y llwyfan rhyngwladol.

Dywedodd Carwyn Jones: "Yn 2014 fe ddangoson ni Gymru i'r byd ac fe ddaeth y byd i Gymru. Drwy deithiau masnach i'r Unol Daleithiau, Canada, India a Japan, fe wnaethon ni helpu i greu miloedd o swyddi newydd o ansawdd a'n huwchgynhadledd NATO ddenodd y nifer fwyaf o arweinwyr byd i'r DU erioed.

"Roedd llygaid y byd ar Gymru wrth i arweinwyr o bedwar ban weld beth yn union y gallwn ei wneud fel cenedl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf i unrhyw un o arlywyddion yr Unol Daleithiau droedio pridd Cymru tra ei fod yn ei swydd."

"Roeddwn i'n teimlo fy malchder yn codi wrth i'r Arlywydd Obama ddweud wrth y byd bod Cymru yn wlad o harddwch eithriadol, pobl fendigedig a lletygarwch gwych. Dwi'n cytuno â'm holl galon."

Ym myd addysg, meddai, roedd y canlyniadau gorau erioed i ddisgyblion Cymru ac roedd y system ffïoedd dysgu yn golygu bod miloedd yn fwy o fyfyrwyr yn osgoi baich dyledion na allen nhw eu rheoli.

'Lladd nadredd'

"Fe aethon ni ati fel lladd nadredd i warchod ein GIG rhag ymosodiadau annheg a di-sail - ac rydyn ni wedi buddsoddi mwy nag erioed i sicrhau bod gan y sefydliad hwn, sydd mor annwyl inni, yr adnoddau sydd eu hangen arno er mwyn gallu ymateb i'r heriau o'n blaen.

"Rydyn ni wedi creu cyfreithiau newydd ar gyfer tai a gofal cymdeithasol a fydd yn gwneud Cymru yn lle mwy diogel a theg. Ac rydyn ni wedi cymryd camau i warchod cyflogau gweithwyr fferm ac wedi sicrhau cyflog byw ar gyfer holl weithwyr y GIG yng Nghymru."

Roedd athletwyr Cymru'n destun balchder, meddai, yng Ngemau'r Gymanwlad, gan dorri record o ran nifer y medalau a enillwyd i Gymru a chan ysbrydoli cenhedlaeth newydd o nofwyr, rhedwyr, mabolgampwyr a beicwyr.

"Felly beth sy'n ein haros yn 2015? Does dim dwywaith bod yna bethau anodd yn ein hwynebu. Mae gormod o bobl yn dal i stryffaglu i gael dau ben llinyn ynghyd, ac i fanteisio ar yr adferiad economaidd.

"Ein gweledigaeth ... yw gweithredu drostyn nhw, a chynnig gobaith iddyn nhw, hyd yn oed mewn cyfnod o heriau aruthrol a chyllidebau sy'n crebachu," meddai.

'Delio ag ansicrwydd'

"Fe fydd Cymru, fel pob gwlad arall, yn gorfod delio â'r ansicrwydd a'r terfysg sydd yn y byd, ac fel rydyn ni wedi'i wneud bob amser, fe rown ni ein cefnogaeth i'r rheini sydd ei hangen fwyaf.

"Ar adeg blwyddyn newydd, mae yna demtasiwn i ymroi i gofio dyddiau a fu ond mae'n rhaid inni edrych i'r dyfodol hefyd. Dwi ddim erioed wedi cyd-fynd â'r syniad mai cyfnod diwydiannol Cymru oedd ein cyfnod euraid. Mae'r amser gorau eto i ddod. Dwi'n siwr o hynny.

"Mae dyfodol bywiog ac egnïol o'n blaen yma yng Nghymru. Mae 2015 yn mynd i fod yn flwyddyn wych i'r genedl hon. Blwyddyn Newydd Dda ichi i gyd."