Llosgydd: Cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud

  • Cyhoeddwyd
Delwedd o'r llosgyddFfynhonnell y llun, Wheelabrator
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y llosgydd yn cael ei adeiladu ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

Bydd y cyhoedd yn cael cyfle i ddweud eu dweud ynglŷn â chynlluniau i adeiladu llosgydd fydd yn llosgi cannoedd o filoedd o dunnelli o wastraff bob blwyddyn.

Y bwriad yw y bydd y llosgydd, ger Cei Connah, Glannau Dyfrdwy yn creu digon o ynni i bweru 30,000 o gartrefi.

Ond cyn i'r cynllun dderbyn ei drwydded, mae Cyfoeth Naturiol Cymru eisiau archwilio unrhyw effeithiau posib, gan glywed barn trigolion a mudiadau iechyd.

Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal ddydd Mercher.

Mae'r cwmni Wheelabrator o'r Unol Daleithiau wedi dweud y byddai'r llosgydd ym Mharc Adfer yn prosesu hyd at 200,00 o dunnelli o wastraff bob blwyddyn, byddai'r gwastraff hwnnw yn cael ei gasglu gan bump o gynghorau o ar draws gogledd Cymru.

Pe bai'r cynllun yn mynd yn ei flaen, gallai'r gwaith adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy gychwyn yn hwyrach eleni, a gallai'r llosgydd fod yn weithredol erbyn 2018.

Disgrifiad o’r llun,
Pe bai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo bydd y llosgydd yn cael ei adeiladu ar y safle hwn

Effaith bosib ar iechyd y cyhoedd

Pedair blynedd yn ôl fe ddywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y gallai fod peth effeithiau andwyol o losgyddion - ond bod hynny "mor fychan fel y byddai'n anodd i'w fesur".

Dydd Mercher mi fydd 'na gyfle i bobl yn Sir y Fflint a thu hwnt, i gwrdd â chynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn deall mwy am effaith y llosgydd ar yr amgylchedd ac ar iechyd.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru yng Ngogledd Cymru: "Bydd y cynllun yn derbyn trwydded dim ond os ydym ni wedi ein bodloni y gall y llosgydd weithredu heb niweidio'r amgylchedd neu iechyd y cyhoedd."

Ailgylchu 70% o wastraff

Ymhen deng mlynedd mae disgwyl i bob awdurdod lleol yng Nghymru ailgylchu 70% o'i gwastraff.

Llynedd roedd 55% o wastraff yn Sir y Fflint yn cael ei ailgylchu.

Bydd y sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy rhwng 13:00-20:00. Bydd gan y cyhoedd fis i wneud sylwadau ynglŷn â'r cynllun.

Ar ddiwedd yn ymgynghoriad fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn penderfynu os oes modd caniatau trwydded amgylcheddol i gwmni Wheelabrator.

Y cam nesaf wedyn fydd i Gyngor Sir y Fflint graffu ar gais cynllunio'r cwmni cyn penderfynu caniatau cytundeb i adeiladu llosgydd ar y safle.