Streic yn Ysgol Penweddig ddydd Gwener

  • Cyhoeddwyd
Plant mewn ysgol

Bydd streic yn cael ei chynnal yn Ysgol Penweddig ddydd Gwener gan staff sy'n aelodau o undeb athrawon yr NASUWT.

Dros gyfnod y Nadolig fe dderbyniodd rieni Ysgol Penweddig lythyr drwy'r post yn dweud bod aelodau'r Undeb Athrawon NASUWT yn bwriadu gweithedu'n ddiwydiannol ar 9 Ionawr, sef dydd Gwener yma, ac y bydd hyd at 23 o athrawon ar streic y diwrnod hwnnw.

Felly ni fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion blynyddoedd 7 i 10, ond fe fydd 'na wersi i flynyddoedd 11, 12 ac 13 cyn belled ag y bo'n bosibl.

Mae 23 o athrawon yn gyfystyr â thua hanner athrawon yr ysgol.

Mae'r undeb yn dweud bod eu haelodau yn gweithredu oherwydd eu bod nhw'n anfodlon gydag arferion rheoli'r ysgol, eu prosesau disgyblu, y drefn monitro a scriwtineiddio llym a chynnydd yn eu pwysau gwaith.

Ond maen nhw'n agored i drafodaethau i geisio dod â'r anghydfod i ben.

Anffodus iawn

Mewn datganiad mae Cyngor Ceredigion wedi dweud bod hyn yn fater anffodus iawn, ac na ddylid ystyried cynnal streic os nad yw popeth arall yn methu.

Maen nhw'n dweud mai ychydig iawn o gyfathrebu fu rhwng yr undeb, NASUWT, yr ysgol a gwasanaethau dysgu'r cyngor ac na chafwyd unrhyw gais gan yr undeb i drio datrys pryderon eu haelodau cyn galw'r streic.

Mae un o uwch-swyddogion y Cyngor wedi cadarnhau y bydd 'na gyfarfod gyda'r undeb o fewn y 48 awr nesaf i geisio datrys yr anghydfod, ac i osgoi streic.

Ond fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, mi fydd plant blynyddoedd 7-10 Ysgol Penweddig yn Aberystwyth yn gorfod aros adre ddydd Gwener.