BBC Cymru Fyw

Hunan niweidio: Ysgolion yn cael trafferth ymdopi

Published
image copyrightScience Photo Library
image captionMae undebau'n pryderu am y cynnydd yn ffigyrau hunan niweidio disgyblion a myfyrwyr

Mae ysgolion yn ei chael hi'n anodd ymdopi gyda nifer y disgyblion sy'n hunan niweidio, yn ôl undeb y prifathrawon yr NAHT ac undeb yr ATL.

Mae ffigyrau ar gyfer y ddwy flynedd ddiwethaf yn dangos cynnydd o 20% yn nifer y plant a phobl ifanc rhwng 10 a 19 oed yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gafodd driniaeth yn yr ysbyty ar ôl hunan niweidio.

Yng Nghymru cafodd 1,134 o achosion eu cofrestru gan ysbytai yn 2013, gyda'r ffigwr yn cynyddu i 1,550 y llynedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cais i ymateb.

Mae Aled Roberts AC yn aelod o Bwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad, ac yn dweud ei fod yn fater sy'n achosi pryder mawr ac eisoes yn cael ei drafod.

Wrth siarad ar raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mercher, dywedodd Mr Roberts: ''Mi roedd 'na arolwg ac ymchwiliad gan y Pwyllgor Plant y llynedd ac rydan ni newydd adrodd yn ôl rwan.

''Mae'r cynnydd i'w weld ers 2008. Mae'n amlwg fod yna broblemau o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl plant ac mae'r broblem yna wedi bod yn nodweddiadol am nifer o flynyddoedd rwan ac, o achos gwaith y Pwyllgor Plant, mi wnaethon ni alw ar Llywodraeth Cymru i edrych ar y sefyllfa, ac mae'r Gweinidog Iechyd wedi dweud ei fod yn arolygu'r sefyllfa ac wedi gofyn i arbenigwyr adrodd yn ôl,'' meddai.

Pwysau ar blant

Yn ôl Dr Max Davie, llefarydd ar ran y Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant, gall y pwysau gan ysgolion, gan ffrindiau, y teulu neu'r cyfryngau oll chwarae eu rhan fel rhesymau pam fod pobl ifanc yn hunanniweidio:

''Mae'r ffigyrau hyn yn bryderus. Rhaid i ni gofio fod pobl yn hunan niweidio am eu bod yn dioddef yn seicolegol sydd cynddrwg fel eu bod yn dewis niwed corfforol neu boen corfforol dros eu cyflwr seicolegol.

''Felly'r cwestiwn go iawn ydi pam fod mwy a mwy o bobl ifanc yn dioddef anhapusrwydd seicolegol anioddefol? Maen nhw'n teimlo'n unig yn aml iawn ac os yw'r unigedd yna yn ymestyn i'w sefyllfa deuluol yna fe all hyn fod yn ddifrifol iawn ac yn niweidiol.''

Ychwanegodd Dr Davie: ''Does dim digon o wasanaethau. Os ydyn nhw yn galw am gymorth i siarad am eu problemau yn aml nid oes neb yn gallu gwrando sydd yn medru mynd i'r afael â'u problemau.

Straeon perthnasol

  • Llywodraeth yn lansio strategaeth lleihau hunanladdiad