Ymgynghori ar gau ysgolion yn Rhuthun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu ymgyrchwyr o Ysgol Pentrecelyn yn protestio y tu allan i'r cyfarfod ddydd Mawrth

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi penderfynu dechrau ar gyfnod ymgynghori ym mis Chwefror ar gynlluniau i ad-drefnu addysg gynradd yn ardal Rhuthun.

Mae 'na hefyd argymhellion i fuddsoddi mewn tri phrosiect ysgol gynradd yn yr ardal.

Bydd y cynllun ad-drefnu yn costio £15m. Ymhlith y cynlluniau, mae uno ysgol cyfrwng Cymraeg Pentrecelyn gydag ysgol ddwyieithog Llanfair Dyffryn Clwyd, sydd yn cael ei wrthwynebu gan nifer o rieni yn yr ardal. Bu rhai'n protestio y tu allan i'r cyfarfod ddydd Mawrth.

Yn ôl y Cyngor dyw gwneud dim, ddim yn opsiwn cynaladwy, ac mae'r cynnig presennol yn gam ymlaen i ddarparu ysgol newydd i wasanaethu'r gymuned.

Bydd ymgynghoriad ffurfiol hefyd yn cychwyn ar gau Ysgol Rhewl ar 31 Awst, 2017, gyda'r disgyblion wedyn yn mynychu naill ai Ysgol Pen Barras neu Ysgol Stryd y Rhos.

Bydd yr ysgolion hyn wedyn yn symud i adeiladau newydd ar safle Glasdir yn Rhuthun, yn amodol ar benderfyniad y Cyngor Llawn.

Argymhellion

Prif argymhellion y cynigion ar gyfer Rhuthun yw i fynd i'r afael â chyflwr adeiladau a lleoedd dros ben ac ystyrir bod hyn yn effeithio ar gynaliadwyedd tymor hir Ysgol Rhewl. O fis Medi 2014 roedd gan Ysgol Rhewl 53 o ddisgyblion llawn amser a 29 o leoedd dros ben.

Mae'r Cabinet hefyd wedi argymell cymeradwyo:

  • achos busnes a chyllid ar gyfer adeiladau ar safle Glasdir yn lle'r ddarpariaeth bresennol yn Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras;
  • adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd ar hyn o bryd ar ddau safle yng Nghyffylliog a Chlocaenog;
  • ac adeilad ysgol newydd ar gyfer ysgol ardal Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn, yn amodol ar ganlyniad y cynigion trefniadaeth ysgolion.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg ei bod hi`n "ddyletswydd ar bob cyngor yng Nghymru i adolygu'r ddarpariaeth ysgol, gan ystyried yr angen i ddarparu'r addysg orau bosibl i'n plant a'n pobl ifanc mewn adeiladau modern sy'n addas at y diben".

Bydd yr ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd a Phentrecelyn yn dechrau 3 Chwefror ac yn dod i ben 16 Mawrth.

Bydd yr ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Ysgol Rhewl yn dechrau 10 Chwefror ac yn dod i ben 23 Mawrth.