Adolygiad barnwrol: Tyrbin Talacharn

Cyhoeddwyd

Mae barnwr yn yr uchel lys yn ystyried a oedd cynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi ymddwyn yn anghyfreithlon drwy gymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeiladu tyrbin gwynt gyferbyn â hen gartref Dylan Thomas yn Nhalacharn.

Byddai'r tyrbin 45 medr o uchder ar ochr arall yr aber gyferbyn â sied ysgrifennu'r bardd.

Mae ymgyrchwyr lleol yn erbyn y cynllun wedi sicrhau'r hawl i adolygiad barnwrol o'r penderfyniad.

'Pwysigrwydd diwylliannol rhyngwladol'

Ar ran yr ymgyrchwyr, dywedodd y fargyfreithwraig Annable Graham Paul, bod gwrthwynebiad i'r cynllun oherwydd yr effaith amgylcheddol. Roedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyfeirio at yr ardal fel un o "bwysigrwydd diwylliannol rhyngwladol".

Yn ogystal, dywedodd nad oedd y cynghorwyr wedi darparu rhesymau digonol am gymeradwyo'r tyrbin, a hynny yn erbyn cyngor eu swyddogion eu hunain.

Nid oedd ymweliad y pwyllgor cynllunio â'r safle wedi cynnwys ymweliad â thref Talacharn ei hun.

Wrth drafod y dystiolaeth, dywedodd y barnwr, Mr Ustus Gilbart, ei bod hi'n "nonsens llwyr" i un o'r cynghorwyr lleol, Daff Davies, awgrymu yn ystod un o gyfarfodydd y pwyllgor cynllunio y byddai'r tyrbin yn cael ei guddio gan goed, pan roedd delweddau o'r datblygiad yn dangos yn gwbl glir y byddai pen y tyrbin i'w weld.

Annog ynni adnewyddadwy

Ar ran Cyngor Sir Gaerfyrddin, dywedodd y bargyfreithiwr Richard Ground, bod annog ynni adnewyddadwy yn bolisi ar lefel leol a chenedlaethol.

Roedd asesiad gweledol wedi awgrymu y byddai'r tyrbin yn cael effaith ganolig i isel. Ni chafwyd asesiad o'r effaith amgylcheddol yn yr achos hwn oherwydd y byddai asesiad o'r fath yn cael ei gynnal os oedd mwy na phum tyrbin yn cael eu hadeiladu.

Dywedodd Carolyn Morris, sy'n gyfrifol am y cais i adeiladu'r tyrbin, bod ffermydd gwynt eraill yn yr ardal, ac y byddai modd gweld y tyrbin o Dalacharn.

Mae'r barnwr wedi gohirio rhoi ei benderfyniad.

Straeon perthnasol