Lles merch 4 oed: 'Cyngor wedi methu'

Cyhoeddwyd

Mae adroddiad gan yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i gŵyn yn ymwneud â gwasanaethau plant Sir Gaerfyrddin wedi dod o hyd i fethiannau.

Cafodd y gŵyn ei gwneud gan dad - sy'n cael ei adnabod fel Mr Y - i'r gofal yr oedd ei ferch bedair oed yn ei dderbyn tra gyda'i mam.

Roedd hi'n rhai misoedd cyn i'r swyddog gwasanaethau plant ymweld â'r cartref ar ôl i'r tad godi pryderon ynglŷn â'r defnydd o gyffuriau yno.

Dywedodd yr adroddiad bod yr adran wedi methu ag asesu anghenion y plentyn yn ddigonol, a'u bod ond wedi mynd i'r tŷ ar ôl i blismyn gynnal cyrch cyffuriau.

Mae'r cyngor wedi cytuno i ymddiheuro a thalu iawndal i dad y plentyn.

Cyffuriau

Fe gwynodd y tad am oedi yn yr ymchwiliad i les ei ferch.

Roedd wedi mynegi pryder am amodau byw'r plentyn, wrth i'r fam symud tŷ yn aml, yn ogystal â'r honiadau am gyffuriau.

Fe ddywedodd y tad fod rhai o sylwadau gweithiwr cymdeithasol ynglŷn â bod yn rhiant ar gyffuriau "yn anaddas".

Fe ddaeth yr Ombwdsman i'r casgliad fod y cyngor wedi methu ymweld â'r cartref, ac wedi methu nifer o gyfleoedd i ymchwilio i bryderon y tad.

Yn hytrach, fe ddibynnodd y cyngor ar wybodaeth gan ysgol y plentyn, lle'r oedd hi'n ddisgybl newydd.

Yn ogystal, fe fethodd y cyngor ag ymchwilio i nodyn cyfeirio gan dîm gwasanaethau cymdeithasol plant yn Lloegr - oedd yn nodi pryderon tebyg i rai'r tad.

Pryder heddlu

Fisoedd yn ddiweddarach, fe fu ymweliad â'r cartref, wedi i'r heddlu fynegi pryder yn dilyn cyrch cyffuriau.

Chafodd asesiad o anghenion y plentyn ddim ei gwblhau cyn iddi adael ardal y cyngor er mwyn dychwelyd i ofal ei thad.

Dywedodd yr Ombwdsman fod sylwadau'r gweithiwr cymdeithasol am gymryd cyffuriau a bod yn rhiant yn anaddas, o ystyried y diffyg ymchwiliad i amgylchiadau'r ferch.

Roedd yr Ombwdsman hefyd yn teimlo i'r cyngor ddelio â chwynion yn wael.

Dywedodd fod staff y cyngor yn amddiffynnol a bod diffyg gwrthrychedd wrth ddelio â'r tad.

Fe fethodd y cyngor â delio â'r cwynion dan y broses Cwynion Plant, a methu cyfle i ymchwilio i fethiannau'r gwasanaeth yn achos y ferch.