Byddwch yn rhan o'r Etholiad Cyffredinol ar y BBC

Cyhoeddwyd

Os ydych chi rhwng 18 a 24 oed, ac yn gymwys i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mai, mae'r BBC eisiau clywed gennych chi.

Rydyn ni yn adeiladu Generation 15, grŵp o bleidleiswyr ifanc ledled y DU i gymryd rhan mewn rhaglenni lleol a chenedlaethol cyn yr Etholiad Cyffredinol fis Mai.

Gallwch ymddangos ar The One Show, Radio 1 Newsbeat neu Newsnight - mewn gwirionedd, unrhyw le ar draws y BBC ble mae'r etholiad yn cael ei drafod.

Gallwch argraffu'r ffurflen, ei llenwi gyda llaw, a'i hanfon i:

BBC Generation 2015, The Tun, 111 Holyrood Road, Caeredin, EH8 8PJ

Neu mae modd ei lawrlwytho, ychwanegu eich manylion a'i hanfon fel atodiad mewn e-bost at generation2015@bbc.co.uk.

Cofiwch gynnwys llun pen ac ysgwydd yn eich llythyr neu e-bost.

Rhaid i geisiadau gyrraedd y tîm cynhyrchu erbyn hanner nos dydd Llun, 2 Chwefror.

Amrywiaeth

Mae'r BBC eisiau cynnwys amrywiad mor eang â phosib o bobl yn y ddadl. Rydym eisiau clywed gan bawb ac yn enwedig os:

(a) ydych chi o gymuned, ardal neu gefndir rydych chi'n credu sydd ddim yn cael ei gynrychioli gan y BBC, neu'r cyfryngau yn gyffredinol.

(b) ydych chi wedi darllen hwn hyd yn hyn a meddwl 'Dyw'r math yma o beth ddim ar gyfer pobl fel fi. Dydw i ddim y 'teip' maen nhw ar ei ôl'.

Rydym yn chwilio am bobl o wahanol gefndiroedd, a phob rhan o'r wlad.

Does dim angen i chi fod yn gwybod sut ydych chi am bleidleisio.

'Hawdd ei ddeall'

Dywedodd Mared Elin Dafydd, 20 oed sy'n fyfyrwraig yn Aberystwyth ei bod hi wedi pleidleisio unwaith o'r blaen ond nad oes ganddi ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth "a byddwn i ddim yn dweud fy mod yn deall gwleidyddiaeth".

"Byddwn i'n dweud ei fod o'n syniad da i gael panel o'r fath. Ond mae'n dibynnu pwy fyddai ar y panel.

"Pe bai nhw'n gwybod gormod neu yn ymddiddori gormod mae'n bosib nad pobl fel hyn fyddai orau i esbonio i bobl eraill am bynciau neu holi cwestiynau am bynciau.

"Mae angen gallu cyflwyno pynciau mewn ffordd sy'n hawdd i'w ddeall."

Un sy'n pleidleisio am y tro cyntaf eleni yw Gethin Morgan 18 oed o Gwmann, Llambed.

"Mae angen rhywbeth i ysgogi diddordeb pobl ifanc. Byddwn i'n croesawu rhywbeth fel hyn. Pe bai chi'n gofyn i ddisgyblion beth yw gwleidyddiaeth, byddai tua 90% yn pipo'n syn arnoch chi.

"Ond byddai rhywbeth fel hyn yn gam bositif. "

Dywedodd Elin Roberts, 15 oed o ardal Blaenau Ffestiniog, ei fod o'n syniad da gan y byddai yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael mwy o syniad am yr hyn sy'n cael ei drafod "ond bydd o hefyd yn golygu fod gan y gwleidyddion fwy o ddealltwriaeth o beth mae pobl ifanc am ei weld yn digwydd."