Cyhoeddi newidiadau i'r system rhentu tai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Bydd y Mesur Rhentu Cartrefi yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun, gyda'r bwriad o symleiddio'r system rhentu tai a cheisio gwella safon rhai cartrefi.

Bydd newidiadau'r llywodraeth yn golygu cytundebau symlach i denantiaid a mwy o sicrwydd rhag landlordiaid gwael.

Mae gweinidogion yn dweud bod y mesur yn dangos sut mae pwerau sy'n cael eu datganoli i Gymru yn cael eu defnyddio, gan awgrymu y bydd gan Gymru system decach na Lloegr.

Mae elusen ddigartrefedd wedi dweud y bydd y newidiadau yn rhoi llai o sicrwydd i denantiaid.

'Haws i bawb'

Mae tua miliwn o bobl yng Nghymru yn byw mewn tai sy'n cael eu rhentu.

Bydd y mesur yn golygu:

  • Dim ond dau fath o gytundebau rhentu, un ar gyfer y sector breifat ac un ar gyfer tai cymdeithasol;
  • Ni all landlordiaid daflu tenantiaid allan o'u cartref os yw'r landlord yn osgoi ei gyfrifoldeb i gynnal yr adeilad;
  • Mewn achosion o drais yn y cartref, bydd pŵer newydd i daflu un person allan o'r cartref heb effeithio ar y bobl eraill sy'n byw yno;
  • Gall pobl 16 a 17 oed rhentu eu cartrefi eu hunain am y tro cyntaf.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lesley Griffiths yn dweud bod angen symleiddio'r system er lles tenantiaid

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths ei bod hi'n "hanfodol" sicrhau bod y sector rhentu yn "addas i'w bwrpas".

"Mae'r amser wedi dod i sicrhau bod y gyfraith yn ymwneud â rhentu tai yng Nghymru yn fwy eglur ac yn haws i bawb," meddai.

"Bydd gwneud newidiadau i'r gyfraith yn ymwneud â rhentu tai yn gwneud gwahaniaeth i dros filiwn o bobl yng Nghymru, gan greu sector tai modern a llwyddiannus."

'Llais cryfach'

Dywedodd cyfarwyddwr Shelter Cymru, John Puzey: "Mae materion yn ymwneud â gwaith cynnal a chadw yn gyson ymysg y materion sy'n cael eu codi amlaf gan gleientiaid yn y sector rhentu preifat, gan ddangos yr angen i fynd i'r afael â hyn.

"Mae tua thraean o lwyth gwaith Shelter Cymru yn ymwneud â phroblemau yn y sector hwn, er gwaethaf y ffaith mai dim ond 15% o gyfanswm tai Cymru sydd yn y sector.

"Rydym yn credu y bydd mynd i'r afael â'r broblem o bobl yn cael eu taflu allan o'u cartrefi yn helpu i wella'r safon o dai sydd ar gael yn y sector rhentu preifat gan sicrhau bod landlordiaid yn ymdrin â gwaith cynnal a chadw, ynghyd â rhoi llais cryfach, mwy hyderus, i denantiaid i daclo'r problemau yn eu cartrefi."