Cynnydd da mewn mathemateg medd Estyn

  • Cyhoeddwyd
Addysg

Mae disgyblion yn gwneud cynnydd da yn eu rhesymu mathemategol wrth ddatrys problemau, yn ôl adroddiad newydd gan Estyn, y corff sydd yn gyfrifol am arolygu ysgolion yng Nghymru.

Dywed yr adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Iau fod disgyblion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau yn rheolaidd yn gallu deall problemau bywyd go iawn yn well, a dewis ffyrdd priodol o fynd i'r afael â phroblemau mathemategol sy'n gynyddol gymhleth.

Mae adroddiad 'Arfer Dda Mewn Mathemateg yng Nghyfnod Allweddol 3' yn edrych ar safonau a'r ffactorau sy'n effeithio ar gyflawniad disgyblion, ac mae'n cynnwys astudiaethau o 15 ysgol uwchradd.

Canlyniadau gwell

Dywedodd Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn: "Mae gwybodaeth, dealltwriaeth a medrau mathemategol yn gynyddol bwysig ar gyfer bywyd bob dydd. Mae'n hanfodol bod disgyblion yn datblygu dealltwriaeth gadarn o fathemateg yn ystod eu blynyddoedd ysgol.

"Mae'n galonogol gweld bod asesiadau athrawon yn dangos bod disgyblion yn cyflawni'r lefel ddisgwyliedig mewn mathemateg ar ddiwedd cyfnod allweddol 3, a bod canlyniadau wedi gwella dros y pum mlynedd ddiwethaf.

"Fodd bynnag, nid yw disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gwneud cystal, ac mae'r bwlch rhwng cyflawniad merched a bechgyn wedi mynd yn fwy. Mae cyrhaeddiad merched ar y lefelau uwch wedi gwella'n gyflymach hefyd.

"Dylai ysgolion sicrhau bod pob disgybl yn gallu cyflawni ei lawn botensial mewn mathemateg. Rwy'n annog pob ysgol i wneud nodyn o'r argymhellion yn yr adroddiad ac yn defnyddio'r astudiaethau arfer orau i helpu i wella eu hadrannau mathemateg eu hunain."

Dywed adroddiad Estyn fod angen datblygu medrau disgyblion wrth ddatrys problemau mewn llawer o ysgolion, a'u paratoi ar gyfer ystod ehangach o gyd-destunau bywyd go iawn.

Prinder athrawon

Yn ôl yr adroddiad, roedd prinder athrawon gyda chymwysterau a phrofiad addas mewn rhai ysgolion, ac roedd hyn yn cyfyngu ar y modd y gallai ysgolion gyflwyno'r cwricwlwm mathemateg yn llwyddiannus.

Ymysg rhai o argymhellion yr adroddiad oedd y dylai ysgolion fonitro perfformiad disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a thargedu ymyriadau yn ôl yr angen, a chynyddu lefel yr her ar gyfer pob disgybl.

Dylai awdurdodau lleol hwyluso rhwydweithiau ar gyfer rhannu arfer gorau hefyd, a dylai Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r prinder yn y cyflenwad o athrawon mathemateg cymwys yn ôl Estyn.