Cymeradwyo cais cynllunio dadleuol yn Abersoch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwesty'r White House yn Abersoch wedi cau ers dros 10 mlynedd

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cais cynllunio dadleuol i godi gwesty a fflatiau moethus yn Abersoch ddydd Llun. Yn groes i'w hargymhelliad blaenorol, roedd swyddogion cynllunio wedi argymell rhoi caniatâd i'r datblygiad.

Mae'r datblygwr yn awyddus i godi gwesty a 18 o fflatiau marchnad agored ar safle cyn-westy'r White House yn y pentref, ac yn wreiddiol roedd y swyddogion cynllunio wedi argymell gwrthod y cais am nad oedd y datblygwr yn cynnig tai fforddiadwy yn rhan o'r datblygiad.

Yn dilyn asesiad gan y Prisiwr Lleol mae'r swyddogion bellach yn dweud na fyddai'r cynllun yn hyfyw yn economaidd petai'r datblygwr yn gorfod darparu tai fforddiadwy.

Roedd y Cynghorydd lleol Hywel Wyn Williams wedi dadlau y dylid caniatau'r cais ac nad oedd y polisi tai fforddiadwy yn berthnasol yn yr achos hwn. Dywedodd Mr Williams: "Mae'r ardal i gyd yn gefnogol iddo fo. Mae 'na ddeiseb wedi cael ei gwneud a dwn i ddim sawl llythyr ac ebost dwi wedi eu derbyn yn gofyn am gefnogaeth.

"O ran yr ardal i gyd mi rydan ni'n gefnogol iawn i'r datblygiad yma ac yn edrych ymlaen yn y gobaith y bydd yn cael ei basio.

"Mi fydd o'n boost i'r economi ac yn fwy na dim byd arall mae'n rhoi gwaith yn lleol a thrwy'r flwyddyn - rhywbeth sydd wir ei angen ym Mhen Llŷn."

O blaid codi gwesty

Mae trigolion Abersoch yn cytuno fod angen gwneud rhywbeth i wella'r safle ac mae'r mwyafrif o blaid y syniad o godi gwesty newydd.

Roedd swyddogion y cyngor wedi dweud y dylai'r cynllun gynnwys elfen o dai fforddiadwy ac roedd y datblygwr wedi cynnig cyfrannu £150,000 tuag at gynllun tai fforddiadwy yn y pentref.

Ond yn y pwyllgor cynllunio diwethaf roedd y swyddogion yn argymell gwrthod caniatad gan ddadlau nad oedd hynny'n ddigon.

Mi fyddai'r gwesty 42 ystafell a'r 18 o fflatiau yn costio £12m i'w hadeiladu, a'r amcangyfrif ydi y byddai'r buddsoddiad yn cyfrannu £1.5m i'r economi lleol bob blwyddyn gan greu 120 o swyddi.