Iechyd: Mwy o ymweliadau dirybudd

 • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y gweinidog iechyd fod y tim wedi ymweld a 22 o wardiau

Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi cyhoedi bod tîm o arbenigwyr wedi cynnal ymweliadau dirybudd ar 22 o wardiau sy'n darparu gofal iechyd meddwl i bobl hŷn yn ystod misoedd Tachwedd a Rhafgyr 2014.

Dywedodd Mark Drakeford fod y timau yn cynnwys uwch nyrsys iechyd meddwl pobl hŷn, fferyllwyr a therapyddion galwedigaethol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd yn dadansoddi canlyniadau'r ymweliadau dirybudd yn llawn."

Cafodd yr adolygiadau eu cynnal mewn wardiau ymhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy'n darparu gwasanaethau i bobl hŷn, sydd â chyflyrau fel dementia a salwch meddwl, gan gynnwys iselder a seicosis.

Roedd yr ymweliadau dirybudd hyn yn canolbwyntio ar:

 • Gofal ymataliaeth a gofal personol
 • Maetheg a hydradu
 • Meddyginiaeth a rhagnodi gwrthseicotig

Oherwydd anghenion penodol pobl hŷn â phroblemau iechyd meddwl, roedd yr ymweliadau dirybudd hefyd yn canolbwyntio ar rai meysydd penodol:

 • Ffrwyno a chymryd camau diogelu priodol
 • Gweithgareddau dyddiol
 • Perthnasau neu ofalwyr y cleifion a'u hymgysylltiad nhw wrth ofalu am eu hanwyliaid
 • Diwylliant ac arweinyddiaeth

Dywedodd llefarydd fod yr ymweldiadau wedi datgelu nifer o "arferion da a rhagorol mewn sawl maes ar draws Cymru."

"Yn ôl y disgwyl, datgelodd yr ymweliadau rai meysydd hefyd lle'r oedd angen gwneud gwelliannau,"

Roedd rhain yn cynnwys:

 • Rhagnodi a storio meddyginiaeth;
 • Y staff â'r gymysgedd sgiliau sydd ar gael i ddarparu'r gofal mwyaf priodol;
 • Hyfforddi staff;
 • Ansawdd amgylchedd y ward a pha mor 'gyfeillgar i ddementia' ydyw;
 • Cymhwyso deddfwriaeth iechyd meddwl a galluedd meddyliol yn ymarferol;
 • Darpariaeth o wasanaethau arlwyo.

Fe fydd adroddiadau unigol a manwl am bob ymweliad yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru maes o law.