Hysbysebu ar fysiau am doriadau heddlu

  • Cyhoeddwyd
Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio am effaith toriadau ar waith yr heddlu

Bydd rhai bysiau yng ngogledd Cymru yn arddangos hysbysebion yn rhybuddio y gallai toriadau i gyllideb yr heddlu olygu diwedd ar blismona cymunedol.

Bydd hysbysebion gan Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru ar 38 bws yn yr ardal yn arddangos neges sydd yn gwrthwynebu toriadau, o dan y slogan 'Mae Canlyniadau i Doriadau'.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi gweld gostyngiad o 92 o swyddogion dros bedair blynedd, yn ôl y Ffederasiwn.

Dywed Llywodraeth San Steffan fod diwygio heddluoedd wedi llwyddo a bod trosedd wedi disgyn 15% yn ardal Heddlu'r Gogledd.

Yn ôl gwefan y Ffederasiwn: "Mae eich diogelwch dan fygythiad. Mae'n swnio'n dddramatig, ond mae'n wir."

Dywed y Ffederasiwn fod Heddlu'r Gogledd wedi colli £17.9m o'i gyllideb dros y pum mlynedd diwethaf, gyda £15.5m o doriaidau ar y gweill dros y pedair blynedd nesaf.

Ffigyrau trosedd

Yn ôl gwefan y Ffederasiwn, nid oes modd mesur rhai mathau o waith y mae'r heddlu yn ei wneud drwy ddefnyddio llinyn mesur ffigurau trosedd yn unig - gan nodi'r gwaith o reoli troseddwyr peryglus, amddiffyn plant rhag peryglon ar wefannau a rheoli troseddau trais yn y cartref fel enghreifftiau o hyn.

Dywedodd cadeirydd y Ffederasiwn Simon Newport: "Heddwas ydw i, ond weithiau dwi'n teimlo fel fy mod yn ymladd tân. Mae fy nghydweithwyr a mi yn rhuthro i swydd, diffodd y tân, a rhuthro i'r un nesaf.

"Mae timau plismona cymunedol wedi lleihau. Ble mae'r gwaith o atal trosedd? Ble mae'r gwaith o gasglu gwybodaeth? O ymwneud gyda'r gymuned? Mae wedi mynd."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw Winston Roddick yn credu fod toriadau wedi effeithio ar effeithlonrwydd Heddlu'r Gogledd

Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Dywedodd Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, ei fod yn fodlon fod yr heddlu yn gallu cynnal y gwaith o blismona'r ardal yn effeithiol.

"Fe fyddwn i'n dweud fod Heddlu Gogledd Cymru yn gwneud gwaith da iawn ar y cyfan o gadw trosedd i lawr a sicrhau fod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi ac yn ddiogel mewn mannau cyhoeddus," meddai.

"Mae'n iawn fod y Ffederasiwn yn tanlinellu'r ffaith fod natur trosedd yn newid - ond mae caethwasiaeth fodern, troseddau arlein, a chamdriniaeth rhyw yn ymwneud â phlant i gyd wedi cael eu cysidro mewn manylder yn fy adolygiad o fy nghynllun Heddlu a Throsedd."

Ychwanegodd Mr Roddick: "Mae tystiolaeth glir yn dangos nad ydi'r toriadau wedi effeithio ar effeithlonrwydd Heddlu Gogledd Cymru mewn cwtogi trosedd neu gadw pobl yn ddiogel."