Gohirio Cerddwn Ymlaen i Batagonia

  • Cyhoeddwyd
Ymgyrch Cerddwn Ymlaen
Disgrifiad o’r llun,
Ers pedair blynedd mae ymgyrch Cerddwn Ymlaen wedi bod yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae taith gerdded elusen Cerddwn Ymlaen i Batagonia, dan arweiniad y tenor Rhys Meirion, yn ddiweddarach eleni wedi cael ei gohirio.

Rhesymau iechyd a diogelwch sydd wrth wraidd y penderfyniad, meddai'r trefnwyr.

Roedd 150 o bobl i fod i gerdded 80 milltir ym mis Tachwedd, yn ôl traed y rhai a sefydlodd y Wladfa i nodi 150 o flynyddoedd ers gwneud hynny.

Mae'r trefnwyr nawr yn gobeithio cynnal y daith yn 2016.

Cafodd ymgyrch Cerddwn Ymlaen ei sefydlu bedair blynedd yn ôl, gyda Rhys Meirion wedi arwain y teithiau hyd at 200 milltir o hyd yng Nghymru i godi arian i'r Ambiwlans Awyr.

'Dim sicrwydd'

Wrth siarad ar raglen y Post Cynta' fore Llun, dywedodd Rhys Meirion:

"Mae'r ymateb i'r daith wedi bod yn anhygoel - dros 120 o bobl wedi dangos diddordeb. Roedd y trefniadau o'n hochr ni i gyd yn eu lle ond roeddan ni'n methu cael sicrwydd am ambell beth.

"Os 'da chi'n meddwl am 150 o bobl yn cysgu allan yn yr anialwch am bum noson mewn pebyll, a'r holl baratoi - roeddan ni'n methu cael sicrwydd bydda' popeth yn i le, ac roedd hi'n edrych yn debyg byddai'r costau yswiriant yn codi ac o'r herwydd y costau teithio'n mynd yn uwch hefyd.

"Roeddan ni wedi lansio Her Cylchdaith Cymru'r penwythnos yma. Mae'n rhaid canolbwyntio ar be' 'da ni'n ei wneud eleni.

"Dydan ni ddim yn rhy ddigalon - mae'n rhywbeth i edrych 'mlaen ato flwyddyn nesa'. 'Da ni'n dal i fynd 'mlaen efo'r trefniadau - gobeithio bydd gan bobl ddiddordeb mewn dod efo ni yn 2016.

Disgrifiad,
Esboniodd Rhys Meirion y penderfyniad ar y Post Cyntaf

'Uchelgeisiol'

"Mae'r daith yn uchelgeisiol iawn. Mae'r trefniadau i fod yn eu lle ers tipyn ond mae'n rhaid bod rhywun yn cymryd cyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch yno a doedd hynny ddim yn digwydd. Doeddan ni ddim eisiau poeni bod hynny ddim yn mynd i fod yn ei le cyn mynd - roedd y risg bach yn ormod ar hyn o bryd.

"Mi fydd y daith yn 2016 'chydig yn wahanol - dwi'm yn siŵr am gysgu allan yn yr anialwch. Mae 'na sôn am wneud sialens pedwar copa falla.

"Y bwriad oedd codi arian at Ysgol y Cwm - mae'r achos yn dal mor gryf ag erioed. 'Da ni'n mynd i ddechra' pethau i godi arian i'r ysgol eleni - trwy lansio loteri yn yr Eisteddfod ym Meifod ym mis Awst, er enghraifft."

Tachwedd 2016

Meddai datganiad ar ran pwyllgor Cerddwn Ymlaen:

"Ym mis Tachwedd 2014, fe ymwelon ni â Phatagonia ac fe adolygon ni'r cynlluniau a gynigwyd gan y trefnydd. Tra roedd tirlun Patagonia yn odidog a'r croeso gan bobl Esquel a Threvelin yn gynnes tu hwnt, roeddwn hefyd wedi darganfod nifer o broblemau, yn bennaf ynglŷn â threfniadau iechyd a diogelwch.

"Er i ni fod mewn trafodaethau manwl yn y cyfamser, nid ydym wedi derbyn y sicrwydd yr oeddem ei angen ynglŷn â'r materion yma ac ni allwn felly barhau gyda'r cynlluniau yn ddiogel o'r herwydd.

"Byddwn yn awr yn gweithio gyda'r gymuned Gymreig ehangach ym Mhatagonia i aildrefnu'r daith ar gyfer Tachwedd 2016.

"Yn y cyfamser, bydd Cerddwn Ymlaen yn trefnu Loteri i gefnogi addysg Gymraeg yng Nghwm Hyfryd, gyda'r bwriad o alluogi athrawon o Gymru i fod yn rhan o staff Ysgol y Cwm. Bydd y Loteri yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn Awst 2015.

"Hoffwn ymddiheuro i bawb am achosi unrhyw anghyfleustra ac am y siom amlwg, ond rydym hefyd am ddiolch i bawb am y diddordeb sylweddol a ddangoswyd yn y fenter."