'Peidiwch cymryd presgripsiwn' i arbed arian

  • Cyhoeddwyd
Moddion

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn gofyn i gleifion beidio â chymryd rhai presgripsiynau am ddim sydd ar gael oherwydd "bylchau cyllidebol".

Mewn datganiad mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dweud bod yr "hinsawdd economaidd" yn golygu bod angen gwneud penderfyniadau anodd "i ddelio gyda bylchau cyllidebol".

Maen nhw'n galw ar gleifion i beidio defnyddio presgripsiynau am ddim i gael moddion sydd ar gael gan fferyllwyr neu mewn siopau.

Cafodd y polisi presgripsiynau am ddim ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn 2007.

£4m bob blwyddyn

Dywedodd Dr Berwyn Owen, Cyfarwyddwr Clinigol Fferylliaeth a Rheolaeth Meddyginiaethau, bod rhai moddion ar gael mewn siopau am gost llawer rhatach na'r gost i'r Gwasanaeth Iechyd eu darparu.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n gwario £4m bob blwyddyn ar foddion dros y cownter, ac eleni rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y gost.

"Byddai lleihad o 2% yn lleihau ein costau o tua £80,000, sy'n swm sylweddol ar adeg pan mae'r GIG dan bwysau parhaol.

"Gallwn wneud arbedion drwy annog cleifion i 'ofalu amdanyn nhw eu hunain' ac i brynu rhai o'r cynnyrch syml, rhad dros y cownter i drin mân salwch sy'n cynnwys poen laddwyr syml, carthyddion, fitaminau, triniaethau at dwymyn y gwair a thriniaethau at lau pen."

Dywedodd Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, fod aelodau'n "croesawu'r ymgyrch hon gan y Bwrdd Iechyd, yn lleol ac yn genedlaethol, ac yn ei gweld yn ffordd bositif ymlaen i leihau'r gwastraff anferthol sy'n dod o ail bresgripsiynau a chleifion yn pentyrru meddyginiaethau".