Mwy yn defnyddio iaith tecstio mewn ceisiadau swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad wedi gwneud nifer o argymhellion er mwyn mynd i'r afael a rhwystrau sydd yn cael eu hwynebu gan bobl ifanc wrth iddyn nhw geisio ymuno â'r gweithlu.

Wrth gyhoeddi adroddiad ar ddiweithdra ymysg yr ifanc, dywedodd y pwyllgor bod rhai pobl ifanc yn paratoi ffurflenni cais am swyddi mewn iaith testun ffonau symudol, a bod gorbwyslais sylfaenol ar astudiaethau academaidd i gyrraedd y gweithle.

Mae ystadegau yn dangos bod 17.6% o bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru yn ddi-waith, ac mae'r Pwyllgor wedi ystyried cynlluniau sydd ar gael yn y sector gyhoeddus, y sector breifat a'r drydydd sector i helpu pobl ifanc i gael gwaith.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod yr adroddiad yn adlewyrchu llwyddiant nifer o gynlluniau gwaith y llywodraeth.

Tystiolaeth

Yn ogystal â dadansoddi tystiolaeth ysgrifenedig a thystiolaeth lafar gan amrywiaeth o dystion, gan gynnwys awdurdodau lleol, elusennau, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, aeth y Pwyllgor Menter a Busnes hefyd i ymweld ag Info-Nation yn Abertawe i siarad â phobl ifanc am broblemau ymuno gyda'r gweithlu.

Dywedodd William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes: "Mae nifer o ffactorau yn wynebu pobl ifanc wrth iddyn nhw geisio ymuno â'r gweithlu, fel diffyg hyder, diffyg cymwysterau a diffyg profiad.

"Un o'r prif bethau a ddaeth i'r amlwg oedd bod y glorian yn dal i bwyso'n drwm ar ochr astudiaethau academaidd. Mae hynny'n anghydnaws â'r cyfleoedd gwaith sydd ar gael i bobl ifanc ac nid yw'n gwneud fawr i'w paratoi ar gyfer bywyd gwaith.

Argymhellion

"Er bod Llywodraeth Cymru wedi ceisio hyrwyddo dysgu seiliedig ar waith a pharch cydradd ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol, dim ond 0.3% o'r rhai a adawodd yr ysgol yng Nghaerdydd y llynedd ddechreuodd brentisiaeth. Cymharer hyn â'r 87% sy'n mynd ymlaen i addysg bellach.

"Rydyn ni wedi gwneud nifer o argymhellion i Lywodraeth Cymru er mwyn ceisio sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn cael y dechrau gorau posibl i'w bywydau gwaith."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae diweithdra ymysg yr ifanc yn gostwng yn gynt na mewn rhannau eraill o'r DU.

"Rydym yn croesawu'r adroddiad a'r ffaith ei fod yn cydnabod ein bod yn blaenoriaethu gwaith ar gyfer pobl ifanc, a bod ein cynlluniau wedi arwain at welliannau.

"Rydym wedi ein hymrwymo i gefnogi pobl ifanc sydd yn chwilio am waith ac mae rhaglenni gwaith fel Twf Gwaith Cymru a'n cynlluniau prentisiaeth yn dyst i hyn. Er hynny rydym yn cydnabod fod cyfleoedd i wella yn dal i fod."